"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2016-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Föreståndaren, 2015-05-29

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns rättsliga relationer inom familj och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp såsom, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals och barnets vilja fördjupas. Tvärdisciplinära teman som studeras är bland annat barnets välfärd, barnets skydd och samhällets bemötande av barn som begår brott. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig kunskap behandlas liksom olika avvägningar rörande barnets rättsliga position i förhållande till föräldrar och det omgivande samhället. Lagstiftning, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha:
 
- fördjupad kunskap om barnrätten som rättsområde och forskningsfält
- fördjupad kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt
- fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn
- förmåga att självständigt identifiera och analysera barnrättsliga problem samt inhämta, analysera och
kritiskt värdera kunskap inom området med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
 

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller 120 hp inom ramen för socionomprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges främst genom obligatoriska seminarier som bygger på förberedelsearbete i grupp och genom en individuell skrivuppgift. I skrivuppgiften ingår också att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs:

1. Grupprestation i form av godkända seminarier
2. Godkända individuella skrivuppgifter, samt
3. Godkänd individuell muntlig kamrat- och självvärdering.

Examination sker genom obligatoriska seminarier, individuella skrivuppgifter och en individuell muntlig kamrat- och självvärdering. För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkterna 2-3 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda. Betyget sätts först när punkterna 1-3 är godkända. Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av betygen för punkterna 2 – 3.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För student som inte blivit godkänd avseende 1-3 ovan anordnas ytterligare omprovstillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har uppnått godkänt resultat på någon eller flera examinationer kan efter beslut av examinationer ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgifternas kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Kurslitteratur

Lista över kurslitteratur anges på den öppna kurshemsidan: http://www.juridisktforum.umu.se/utbildning/kurser/barnratt-ht/