Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 till 2013-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Monica Sörman, 2012-12-20

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barnet och dess juridiska relationer inom familj
och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområden där barnfrågor aktualiseras fördjupas. Ett centralt tema är problematisering och fördjupad förståelse av begreppen barnets bästa, barnets rätt att
komma till tals och barnets vilja. Internationell rätt är centralt på kursen. Övriga områden som behandlas är exempelvis familjerätt och socialrätt, förvaltningsrätt, migrationsrätt samt straff- och processrätt. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap diskuteras. Avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Samhällets skydd för barn,
makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
- ha fördjupad kunskap om barnrätten som ett självständigt rättsområde och forskningsfält
- ha fördjupad kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt
- ha fördjupad förmåga att använda barnrättens rättskällor och metoder vid rättstillämpning inom olika samhällssektorer som direkt eller indirekt berör barn
- självständigt kunna identifiera och analysera ett problem samt inhämta, analysera och
kritiskt värdera kunskap inom området med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
- kunna kritiskt värdera även den kunskap studenten själv producerar/reproducerar.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller 120 hp inom ramen för socionomprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med inslag av casemetodik och ger möjlighet till egna val och fördjupningsprofiler. I den lärarledda undervisningen blandas föreläsningar med diskussioner, seminarier och redovisningar, både individuellt och i studiegrupp. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller vid seminarierna. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier, redovisningsuppgifter och ett fördjupningsarbete i form av en avslutande examinationsuppgift (en individuell skrivuppgift samt en kamrat- och självvärdering). På seminarierna och redovisningsuppgifterna ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den avslutande examinationsuppgiften och på hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
För student som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

Mänskliga rättigheter för alla och envar (Valda delar)
Greenhill Malin, Ulfsparre Christina
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 219 s. :
http://www.nj.se/NJAB/Produkt.nsf/ByDocId/839AAE3535439E69C125727B0035666A/$file/978-913910848-1.jpg
ISBN: 978-91-39-10848-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hollander Anna
Rätt, social sårbarhet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander.
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2012 : 463 s. :
ISBN: 978-91-39-01664-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Jacobsson Maritha, Nilsson Eva & Wennberg Lena, Barnrätten som kunskapsregim och social praktik, s. 53-71.

Mångkulturalism : socialt fenomen och politisk utmaning
Lidskog Rolf, Deniz Fuat
1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-08785-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Eva
Children Crossing Borders: On Child Perspectives in the Swedish Aliens Act and the Limits of Law) Ur: Gunnarsson Å., Svensson E-M & Davies M. Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot.
2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 105-126

Nilsson Marco
Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan
1 uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 152 s. :
ISBN: 978-91-40-67694-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schiratzki Johanna
Barnrättens grunder
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
http://www.studentlitteratur.se/cache/ttf/0111322d10114b3f34.gif
ISBN: 978-91-44-05964-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 420 s. :
ISBN: 978-91-47-09627-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wennberg Lena
Exclusion of solo mothers in the welfare state
Ingår i:
Exploiting the limits of law
Aldershot : Ashgate : 2007. : 232 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 171-190

Johansson, Märta C., Att göra ett ansvarigt sexköp, Juridisk Tidskrift, Häfte 3, 2012.

Nygren, Rolf, ”Något om konsten att bygga barnrättens ålderstrappa”, i Olsen, Lena (red.), Barns makt, Iustus förlag, 2004, s. 11-18 Kilkelly, Ursula, ?The Best of Worlds for Children Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child?, Human Rights Quarterly 23.2 (2001), 308-326 Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller annan lagtext.

Referenslitteratur

Fahlbeck Reinhold
Bed och arbeta = : Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, praktik
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 302 s. :
ISBN: 978-91-47-09649-7
Se bibliotekskatalogen Album

En tryggare skola : regler och förebyggande arbete mot våld och kränkande behandling
Herlin Agneta, Munthe Bo F.
3., uppdaterade uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2011 : 242 s. :
ISBN: 978-91-39-11173-3
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer: Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren.