Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2018-07-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-12-15

Innehåll

Med fokus på år 4–6 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet.

Moment 1: Svenskämnet och litteraturen – Språk-, läs- och skrivundervisning, 7.5 hp
Ur ett sociolingvistiskt och literacy-perspektiv diskuteras frågor som identitet, interaktion, språklig variation, språkbruk och attityder. Vidare behandlas interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på elevers lärande och språkutveckling. Att planera goda lärandemiljöer för alla elevers första- och andraspråksutveckling ingår.  

Läsinlärning och skrivinlärning behandlas grundläggande. Läsförståelse behandlas och problematiseras ur ett didaktiskt och språkinriktat perspektiv, varvid innehåll och språk i olika texter granskas och bearbetas. Barnlitteraturens historia och genrer beskrivs. Skönlitteraturens betydelse för elevers språkutveckling studeras och bearbetas ut ett litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv varvid frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad liksom berättartekniska och multimodala perspektiv uppmärksammas. I samband med detta behandlas studentens eget läsande och vetenskapliga skrivande.

Moment 2: Svenskämnet och skrivande, 7.5 hp
Teorier om skrivutveckling behandlas och skrivmetodiska strategier praktiseras. Kursen ger en översikt över texttyper och genrer med fokus på berättande, beskrivande och argumenterande text, och härvid behandlas även informationssökning och källkritik. I samband med detta behandlas studentens eget skrivande och läsande. IKT och estetiska lärprocesser bearbetas både teoretiskt och praktiskt i samband med skriftspråkslärande. Den retoriska modellen som verktyg för tal och skrift presenteras och tillämpas. Att utveckla goda lärandemiljöer för alla elevers första- och andraspråksutveckling ingår samt analys och diskussion av dessa. Svenska språkets grammatik studeras.

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för språket som socialt och kulturellt fenomen;
 • redogöra för teorier om barns språk-, skriv- och läsinlärning/-utveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling ur elev- och lärarperspektiv;
 • redogöra för olika miljöers påverkan på elevers språklärande;
 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och utmärkande drag i olika genrer samt barnromanens olika berättarperspektiv;
 • beskriva läsförståelsestrategier.
Färdighet och förmåga
 • planera och presentera undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;  
 • analysera barnromaner utifrån litteraturvetenskapliga begrepp;
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och olika mediers roll i barns språk-, läs- och skrivutveckling;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera olika miljöers påverkan på elevers språklärande;
 • diskutera olika lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen;
 • diskutera IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning;
 • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur.
Moment 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier inom skrivutveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
 • beskriva utmärkande drag i olika texttyper;
 • redogöra övergripande för svenska språkets grammatik.
Färdighet och förmåga
 • planera undervisningssituationer och reflektera över planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisning;
 • använda IKT och estetiska verktyg i undervisningen;
 • med retoriska verktyg kunna presentera ett innehåll.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över olika miljöers påverkan på elevers språklärande;
 • redogöra för och diskutera olika skrivstrategiers påverkan på barns lärande;
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen;
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning.

Behörighetskrav

UK I 28,5 hp samt VFU I 1,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga tentamina, aktivt deltagande i seminarier och fullgjorda seminarieuppgifter, muntliga redovisningar, gruppredovisningar och inlämningsuppgifter. Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga tentamina bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Övrig examination bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Moment 1:
Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik med inriktning mot andraspråksinlärare examineras genom skriftlig tentamen. Didaktisering av svenskämnet examineras genom litteraturseminarier och redovisningar. Sociolingvistik examineras genom skriftlig tentamen.

För att få betyget Väl godkänd på moment 1 krävs att den studerande har uppnått detta betyg på de skriftliga tentamina.

Moment 2:
Skrivdidaktik och grammatik examineras genom skriftlig tentamen. Andraspråkundervisning och läsförståelseundervisning examineras genom litteraturseminarier. Miljöns inverkan på lärande examineras genom redovisning.

För att få betyget Väl godkänd på moment 2 krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga tentamen.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på båda moment 1 och 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läsundervisning och läsutveckling
  Frost Jørgen, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-44-05215-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (207 s)

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (200 s)

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Fihn Carina, Jakobsson Ulrika
  Göteborg : Daidalos : 2003 : 269 s. :
  ISBN: 91-7173-174-1 : 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 9-143)

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-44-08676-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läsförståelse i teori och praktik
  Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05129-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 155-179, 203-252, 253-282)

  Parmenius-Swärd Suzanne
  Läs- och skrivportalen > Moduler > Grundskola > Lässtrategier för sakprosa > 3. Vad är sakprosa
  Skolverket : 2015 :
  https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M6_4-9_03A_01_sakprosa%20(1).docx
  Obligatorisk

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (133 s)

  Skolverket
  Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet : Myndigheten för skolutveckling HYPERLINK "http://www.skolutveckling.se/publikationer" www.skolutveckling.se/publikationer_ (130 s)
  2003 :
  Obligatorisk

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (171 s)

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Ann-Katrin
  Barnet, språket och miljön : från ord till mening
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-01857-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (150 s)

  Winch Gordond 1930-
  Literacy reading, writing and children's literature
  2. ed. : Melbourne : Oxford University Press : 2004 : xxxviii, 536 s. :
  ISBN: 0-19-551726-1 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (15 sid. distribueras vid kursstart)

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista.

  Bredow Katarina von
  Du & jag
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2013 : 319 s. :
  ISBN: 9789129686777
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ehring Anna
  Syltmackor & oturslivet
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2010 : 189 s. :
  ISBN: 978-91-638-6707-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Coraline
  Gaiman Neil, Leandoer kristoffer
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2012 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-7221-655-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gripe Maria
  Tordyveln flyger i skymningen
  Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 91-48-00018-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Hanna
  Iggy 4-ever
  Stockholm : Ordfront Galago : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789170378287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jag är Zlatan Ibrahimovic? : min historia
  Ibrahimovic Zlatan, Lagercrantz David
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 415 s. :
  ISBN: 9789175032849
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aomanjuskogen. : 1
  Iwaoka Hisae, Johansson Magnus
  Göteborg : Ordbilder : 2011 : 203 s. :
  ISBN: 978-91-85269-25-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vero hit & dit
  Kieri Katarina, Lunding Hultqvist Helena
  Stockholm : Lilla piratförlaget : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789187027666
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Ann-Helén
  SMS från Soppero
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2012 : 135 s. :
  ISBN: 978-91-29-68424-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nidstången
  Larsson Åsa, Korsell Ingela, Jonsson Henrik
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789163879135
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindbäck Johanna
  Jan Svensson
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2015 : 219 s. :
  ISBN: 9789187707360
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Ronja rövardotter
  R&S :
  ISBN: 91-29-66748-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Barbro
  Loranga : del 1 & 2
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2005 : 236, [1] s. :
  ISBN: 91-29-66504-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Mankell Henning
  Eldens hemlighet
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 162, [2] s. :
  ISBN: 978-91-29-66339-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Mycket mer än en puss
  Stockholm : Rabén & Sjögren : [2015] : 139 sidor :
  ISBN: 9789129696721
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Per
  En morgon stod hon bara där : januari
  Stockholm : Alfabeta : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-501-1286-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Vibeke
  Ulrike och kriget
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1996 : 151, [9] s. :
  ISBN: 91-7448-917-8 ; 28:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ohlsson Kristina
  Glasbarnen
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-87027-32-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret : en roman i ord och bilder
  Selznick Brian, Strandberg Anna
  Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 533 s. :
  ISBN: 978-91-32-15357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tan Shaun
  Ankomsten
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa : 2010 : [124] s. :
  ISBN: 9789173551335
  Se bibliotekskatalogen Album

  Katitzi ; & Katitzi och Swing
  Taikon Katarina, Hellgren Joanna
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141506
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 49

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Läsundervisning och läsutveckling
  Frost Jørgen, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-44-05215-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (207 s)

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (200 s)

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Fihn Carina, Jakobsson Ulrika
  Göteborg : Daidalos : 2003 : 269 s. :
  ISBN: 91-7173-174-1 : 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 9-143)

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-44-08676-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32716-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läsförståelse i teori och praktik
  Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05129-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s 155-179, 203-252, 253-282)

  Parmenius-Swärd Suzanne
  Läs- och skrivportalen > Moduler > Grundskola > Lässtrategier för sakprosa > 3. Vad är sakprosa
  Skolverket : 2015 :
  https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M6_4-9_03A_01_sakprosa%20(1).docx
  Obligatorisk

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (133 s)

  Skolverket
  Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet : Myndigheten för skolutveckling HYPERLINK "http://www.skolutveckling.se/publikationer" www.skolutveckling.se/publikationer_ (130 s)
  2003 :
  Obligatorisk

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (171 s)

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Ann-Katrin
  Barnet, språket och miljön : från ord till mening
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-01857-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (150 s)

  Winch Gordond 1930-
  Literacy reading, writing and children's literature
  2. ed. : Melbourne : Oxford University Press : 2004 : xxxviii, 536 s. :
  ISBN: 0-19-551726-1 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (15 sid. distribueras vid kursstart)

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista.

  Bredow Katarina von
  Du & jag
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2013 : 319 s. :
  ISBN: 9789129686777
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ehring Anna
  Syltmackor & oturslivet
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2010 : 189 s. :
  ISBN: 978-91-638-6707-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Coraline
  Gaiman Neil, Leandoer kristoffer
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2012 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-7221-655-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gripe Maria
  Tordyveln flyger i skymningen
  Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
  ISBN: 91-48-00018-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Hanna
  Iggy 4-ever
  Stockholm : Ordfront Galago : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789170378287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jag är Zlatan Ibrahimovic? : min historia
  Ibrahimovic Zlatan, Lagercrantz David
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 415 s. :
  ISBN: 9789175032849
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aomanjuskogen. : 1
  Iwaoka Hisae, Johansson Magnus
  Göteborg : Ordbilder : 2011 : 203 s. :
  ISBN: 978-91-85269-25-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vero hit & dit
  Kieri Katarina, Lunding Hultqvist Helena
  Stockholm : Lilla piratförlaget : 2014 : 189 s. :
  ISBN: 9789187027666
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Ann-Helén
  SMS från Soppero
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2012 : 135 s. :
  ISBN: 978-91-29-68424-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nidstången
  Larsson Åsa, Korsell Ingela, Jonsson Henrik
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789163879135
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindbäck Johanna
  Jan Svensson
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2015 : 219 s. :
  ISBN: 9789187707360
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Astrid
  Ronja rövardotter
  R&S :
  ISBN: 91-29-66748-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Barbro
  Loranga : del 1 & 2
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2005 : 236, [1] s. :
  ISBN: 91-29-66504-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  Mankell Henning
  Eldens hemlighet
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 162, [2] s. :
  ISBN: 978-91-29-66339-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Mycket mer än en puss
  Stockholm : Rabén & Sjögren : [2015] : 139 sidor :
  ISBN: 9789129696721
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Per
  En morgon stod hon bara där : januari
  Stockholm : Alfabeta : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-501-1286-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Vibeke
  Ulrike och kriget
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1996 : 151, [9] s. :
  ISBN: 91-7448-917-8 ; 28:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ohlsson Kristina
  Glasbarnen
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-87027-32-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret : en roman i ord och bilder
  Selznick Brian, Strandberg Anna
  Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 533 s. :
  ISBN: 978-91-32-15357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tan Shaun
  Ankomsten
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa : 2010 : [124] s. :
  ISBN: 9789173551335
  Se bibliotekskatalogen Album

  Katitzi ; & Katitzi och Swing
  Taikon Katarina, Hellgren Joanna
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141506
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album