Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 till 2018-10-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-03-21

Innehåll

Med fokus på år 4–6 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet.

Moment 1: Svenskämnet och litteraturen – Språk-, läs- och skrivundervisning, 7.5 hp
Ur ett sociolingvistiskt och literacyperspektiv diskuteras frågor som identitet, interaktion, språklig variation, språkbruk och attityder. Vidare behandlas interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på lärande och språkutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Läsinlärning och skrivinlärning behandlas grundläggande. Läsförståelse behandlas ur ett didaktiskt och språkinriktat perspektiv, varvid innehåll och språk i olika texter granskas och bearbetas. Barnlitteraturens historia och genrer beskrivs. Skönlitteraturens betydelse för elevers språkutveckling studeras och bearbetas ut ett litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv varvid frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad liksom berättartekniska och multimodala perspektiv uppmärksammas. I samband med detta behandlas studentens eget läsande och skrivande. Den retoriska modellen som verktyg för tal och skrift presenteras och tillämpas.

Moment 2: Svenskämnet och skrivande, 7.5 hp
Svenska språkets grammatik studeras. Teorier om skrivutveckling behandlas och skrivmetodiska strategier praktiseras. Kursen ger en översikt över texttyper och genrer med fokus på berättande, beskrivande och argumenterande text, och härvid behandlas även informationssökning och källkritik. I samband med detta behandlas studentens eget skrivande och läsande. IKT och estetiska lärprocesser bearbetas både teoretiskt och praktiskt i samband med skriftspråkslärande. Att utveckla goda lärandemiljöer för alla elevers språksutveckling ingår samt analys och diskussion av dessa.

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för språket som socialt och kulturellt fenomen;
 • redogöra för olika lärandemiljöers påverkan elevers språklärande;
 • redogöra för teorier om barns språk-, skriv- och läsinlärning/-utveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling ur elev- och lärarperspektiv;
 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och utmärkande drag i olika genrer samt barnromanens olika berättarperspektiv.
Färdighet och förmåga
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;
 • diskutera IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning;
 • analysera barnromaner utifrån litteraturvetenskapliga begrepp;
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och olika mediers roll i barns språk-, läs- och skrivutveckling;
 • diskutera frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad i relation till skönlitteratur;
 • med retoriska verktyg kunna presentera ett innehåll muntligt och skriftligt;
 • uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever med första- och andraspråk;
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet i svenskämnet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga och etiska aspekter.
Moment 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för svenska språkets grammatik;
 • beskriva utmärkande drag i olika texttyper;
 • redogöra för teorier inom skrivutveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
 • redogöra för och diskutera olika skrivstrategiers påverkan på barns lärande;
 • redogöra för IKT och estetiska lärprocesser;
 • redogöra för källkritiska kriterier.
Färdighet och förmåga
 • planera språkutvecklande undervisningssituationer och reflektera över planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisning;
 • använda skrivmetodiska strategier;
 • använda IKT och estetiska verktyg i undervisningen;
 • tillämpa källkritiska kriterier på tryckta och elektroniska mediaresurser;
 • använda relevanta digitala verktyg för informationssökning;
 • uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom om sitt eget skrivande och visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare skrivutveckling.

Behörighetskrav

UK I 28,5 hp samt VFU I 1,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Seminarier redovisningar och gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga tentamina, aktivt deltagande i seminarier och fullgjorda seminarieuppgifter, muntliga redovisningar, redovisningar och inlämningsuppgifter. Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga tentamina bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Övrig examination bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Moment 1:
Sociolingvistik, litteraturvetenskap och litteraturdidaktik examineras genom skriftliga tentamina. Didaktisering av svenskämnet examineras genom litteraturseminarier och redovisningar.

För att få betyget Väl godkänd på moment 1 krävs att den studerande har uppnått detta betyg på de skriftliga tentamina.

Moment 2:
Skrivdidaktik och grammatik examineras genom skriftliga tentamina. Andraspråkundervisning examineras genom litteraturseminarier. Lärandemiljöer examineras genom redovisning.

För att få betyget Väl godkänd på moment 2 krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga tentamen.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på både moment 1 och 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.  

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.
I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.