"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datahanteringsplanens utformning

Vilken projektfas du än befinner dig i så är det viktigt att ha en genomtänkt datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP). Syftet med datahanteringsplanen är att se till att hanteringen av forskningsdata blir enhetlig och genomtänkt genom hela projektet.

Organisation och kontakter

Information som hjälper dig att kontakta rätt person och enhet med din fråga om forskningsdatahantering.

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, forskningsdatahantering och DiVA.

Datahanteringsplanens delar

Vad som ska ingå i en datahanteringsplan varierar, dels beroende på projektets innehåll och form, dels beroende på vilka krav utanför själva projektet som planen behöver uppfylla. 

I planeringsarbetet kan dokumentet "Checklista för datahanteringsplan" från Svensk nationell datatjänst vara ett bra hjälpmedel. Checklistan går igenom olika aspekter av hantering och tillgängliggörande av forskningsdata, med korta beskrivningar av varför varje aspekt kan vara viktig att planera för.

Externa finansiärer kan ha egna mallar för datahanteringsplaner, där de lyfter aspekter av forskningsdatahantering som ur finansiärens perspektiv är relevanta. I mallen för datahanteringsplaner som skulle användas för forskningsprojekt finansierade genom EU-projektet Horizon2020 hade exempelvis FAIR data en framträdande position.

Det händer även att externa finansiärer vill ha in en datahanteringsplan utan att för den skull ha en beskrivning av hur planen ska se ut. Du kan då använda Umeå universitets mall för datahanteringsplaner.

Universitetets mall finns att välja bland de integrerade mallarna i verktyget DMP online, tillsammans med ett flertal externa finansiärers mallar för DMP:er. I DMP online kan du lagra datahanteringsplaner, arbeta med dem fortlöpande och dela planerna med andra - till exempel externa finansiärer.

Checklista för datahanteringsplan (SND)

DMP online

Fördjupning och vägledning

Guider och best practice (SND)

Fördjupningar om forskningsdata

FAIR data

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Ur regelverket

I universitetets regelverk finns följande dokument som är relevanta i arbetet med hantering av forskningsdata:

Arkiv och diarium

Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning (Dnr: FS 1.1‐962‐18)

Forskning

Policy för hantering av forskningsdata (FS 1.1.-545-21)

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (FS 1.1-911-17)

Mall för datahanteringsplan (FS 1.1-2117-19). "Mall för datahanteringsplan" finns även som Word-dokument på Aurora samt integrerad i verktyget DMPonline

Lokaler, it, miljö och säkerhet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet (FS 1.1.1-998-17)

Informationssäkerhet, känsliga uppgifter och rättsliga perspektiv på forskningsmaterial

För resurser och information om informationssäkerhet, informationsklassning, forskningsmaterialets rättsliga status, personuppgiftshantering, GDPR och juridisk rådgivning hänvisar vi till information från universitetets jurister, arkiv och IT-specialister.

Här hittar du mer information:

Informationssäkerhet (Aurora) 
Inklusive vägledning och dokument för informationsklassning.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora) 
Inklusive dokumentet "Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning".

Juridik i forskning (Aurora)
Kontaktuppgifter och information om juridiska aspekter av forskning.

IT-tjänster och IT-stöd för forskning
ITS (IT-stöd och systemutveckling) webbresurs om IT-specifikt stöd till forskning. Kontakta dem för hjälp med att hitta bra och säkra IT-resurser för att hantera och lagra data under och efter forskningsprojektet.

Forskningsprojektets faser

Inledning forskningsprojekt

Att informera sig, göra strategiska överväganden och upprätta en datahanteringsplan.

Under forskningsprojekt

Att bibehålla ett långsiktigt arbete med projektets forskningsdata under forskningsprocessen.

Avslut forskningsprojekt

Att avsluta forskningsprojektet med väl underbyggda beslut om projektets data.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Senast uppdaterad: 2020-02-17