"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PREDICT – Västerbottniskt forskningsprojekt för framtidens precisionshälsa

Forskningsprojektet PREDICT gjorde hösten 2021 brevutskick till drygt 70 000 västerbottningar som tidigare lämnat blodprov för forskning inom ramen för Västerbottens hälsoundersökningar. Målet är att öka användningen av blodproverna till forskning och genom olika studier hitta markörer i blodet för tidig upptäckt av sjukdom.

– Vi vill hitta biomarkörer som skvallrar om risker för sjukdomar innan de uppträder, förstå hur sjukdomar uppkommer och lära oss mer om hur samspelet mellan olika sjukdomar ser ut, säger Beatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet och huvudprojektledare för PREDICT.

PREDICT startades efter att Medicinska fakulteten vid Umeå universitet beslutade att utreda hur man bäst kan använda redan insamlade prover för framtidens precisionshälsa. En arbetsgrupp kom fram till flera metoder som skulle vara unika med tanke på den typ av prover och data som finns i Region Västerbottens biobank.

Västerbottens hälsoundersökningar har pågått i hela länet sedan 1990. Idag finns det i biobanken 109 000 unika individers blodprov som deltagarna har donerat för forskning när de gått på hälsokontroller vart tionde år sedan de fyllde 40. Vid universitetet bedrivs även flera andra studier där samma personer har deltagit, vilket gör innehållet i biobanken världsunikt.

Vill koppla biomarkörer till viss sjukdom

– Med koppling till data om vilka sjukdomar dessa individer har kan vi jämföra de som senare i livet har haft en viss sjukdom med de som inte har fått sjukdomen. På det sättet kan man hitta nya blodbiomarkörer som är kopplade till en viss sjukdom, säger Elin Thysell, forskare och biträdande huvudprojektledare för PREDICT.

Hälso- och sjukvården utvecklas allt mer mot att använda riktade behandlingar och screeningsstrategier skräddarsydda utifrån varje persons unika profil. Det förutsätter att vården kan analysera patientens gener och olika biomarkörer som finns i blodet.

Att använda ett enkelt blodprov för att tidigt upptäcka sjukdom är kostnadseffektivt och kan på ett effektivt sätt minska dödligheten enligt Beatrice Melin.

Regionalt projekt med nationellt intresse

– För patienten finns det stora vinster med att bara behöva ta ett blodprov på hälsocentralen istället för att kanske behöva göra röntgenundersökningar vid misstanke om sjukdom eller som screening, säger hon och tillägger att även precisionen kan bli bättre om man också beaktar patientens övriga miljömässiga risk- och friskfaktorer, säger hon.

Att den här forskningen har ett stort värde såväl nationellt som internationellt har bland annat gjort att Socialdepartementet inom ramen för Life Science-strategin har anslagit 5 miljoner per år sedan 2020 för att stödja utvecklingen av PREDICT-konceptet och pilottesta en del lovande biomarkörer för tidig upptäckt av cancer på Västerbottenproverna.

– Att hitta sjukdom tidigt förbättrar livskvalitet och överlevnad och är en viktig del i Life Science-strategin, säger Jenni Nordborg, nationell Life Science-samordnare, Regeringskansliet.

Hon ser mycket positivt på att PREDICT prövar nya vägar och nu går ut till hela kohorten och söker ett förnyat samtycke.

– Det är viktigt för att utveckla dialogen med individen om sin risk att insjukna i olika sjukdomar, säger hon.

Precisionshälsa bredare koncept

Precisionsmedicin handlar om att rätt personer ska få rätt diagnostik av sjukdomar och rätt behandling. Precisionshälsa omfattar även prevention och ska säkerställa att rätt personer också får rätt individualiserade råd ¬om livsstil och sjukdomsförebyggande metoder. Då handlar det om att identifiera riskprofiler som kan grunda sig på både livsstils- och genförändringar hos olika individer.

– Att som i PREDICT samla information och ha prover som är tagna innan diagnos skulle vara ett välkommet och värdefullt bidrag till utvecklingen inom det precisionsmedicinska området, säger Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och ordförande för Genomic Medicine Sweden (GMS), samarbetsorgan för regioner och universitet inom precisionsmedicin.

Hitta och kvalitetssäkra nya biomarkörer

I PREDICT-projektet ska man försöka hitta nya biomarkörer – proteiner, metaboliter (små nedbrytningsämnen) eller genetiska variationer – i de befintliga proverna. Efter tester i kliniska studier kan dessa sedan användas inom hälso- och sjukvården för att förebygga, behandla eller bota en rad olika sjukdomar.

Ny teknik gör det nu möjligt att testa nya typer av breda så kallade omikplattformar för proteiner eller nedbrytningsämnen. Tidigare har man ofta undersökt ett eller några få ämnen i taget. Med de nya tekniska plattformarna kan man undersöka tusentals proteiner samtidigt och ändå bara använda en liten del av det sparade provet.

– Det här ger helt nya möjligheter att nyttja vår världsunika biobank, säger Göran Larsson, forsknings och utbildningschef vid Region Västerbotten. I framtiden kan det bli möjligt att tidigt upptäcka sjukdom och då kunna sätta in effektiva åtgärder som medicinsk behandling eller en särskild uppföljning. Det ger en effektiv sjukvård, men framför allt kan en riktad förbyggande insats bota eller minimera lidande för många patienter, menar Göran Larsson.

Med stigande medellivslängd är det inte ovanligt att människor drabbas av flera sjukdomar samtidigt, såsom diabetes, hjärtinfarkt och cancer. PREDICT kommer även att omfatta studier som undersöker samspelet mellan olika sjukdomar.

Kohortkontroller sparar resurser

I tidigare studier gjorde man ofta så kallade matchade kontroller till varje enskilt fall. Kontrollerna var därmed så lika fallen som möjligt. I PREDICT kraftsamlar man nu för att kunna använda samma kontrollgrupp till alla typer av fall, så kallade kohortkontroller, som representerar västerbottningen på gatan.

– Att använda samma kontroller är resurssmart. Varje analys kostar ofta flera tusen kronor per prov. I PREDICT kommer vi kunna svara på flera frågeställningar på ett och samma bräde. Och att samla analysdata och svara på flera frågeställningar samtidigt sparar dessutom på de små dyrbara proverna. De har en liten volym och man kan inte kan göra hur många analyser som helst, säger Beatrice Melin.

Hon berättar också att de fått medel från Swelife (strategiskt innovationsområde inom Vinnova) för att undersöka hur de på bästa sätt kan överföra prover till robusta data som kan återanvändas flera gånger.

Finansiering

Finansieringen i övrigt söks och kommer från flera olika håll. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet satsar 14 miljoner kronor för att starta PREDICT. De medlen används för att sätta upp en säker databas, finansiera brevutskick och svarshantering samt att organisera och introducera projektets 30-tal koordinatorer som ska leda forskningen inom de olika sjukdomsområdena. De forskar på sina respektive områden och samarbetar både nationellt och internationellt. Information om de frågeställningar som hittills beforskas inom projektet finns på PREDICTs hemsida.

Finns redan värdefulla resultat

Inom ramen för Västerbottens interventionsprojekt har det genom åren redan bedrivits en hel del forskning på de prover som ingår i biobanken, forskning som också lett till positiva resultat för folkhälsan i Västerbotten.

– Det publiceras redan ungefär två artiklar i veckan från studier som baseras på den stora kohorten av insamlade prover och data. Med PREDICT hoppas vi nu kunna utvidga denna forskning, göra fler studier av hög kvalitet och skapa nya möjligheter för en ännu mer individanpassad precisionshälsa, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten.

Exempel på forskningsresultat som hittills kommit ut från Västerbottens interventionsprojekt finns i artikeln PREDICT lyfter folkhälsoarbetet i Västerbotten till nästa nivå.

Fakta om PREDICT

PREDICT (Personalized screening and Risk prediction for Early detection of Disease ‒ an Integrated Cohort  Testbed)
Ett forskningsprojekt inriktat på att hitta och kvalitetssäkra så kallade biomarkörer, som efter test i kliniska studier kan användas inom hälso- och sjukvården för att förebygga, behandla eller bota olika sjukdomar.

Om PREDICT hos Regionalt cancercentrum norr

Västerbottens interventionsprojekt (Västerbottens hälsoundersökningar (VHU)
Alla invånare i Västerbotten får en kallelse till hälsoundersökning i samband med att de fyller 40, 50 och 60 år. Målet är att motivera och stödja hälsosamma levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes i framtiden.
Om VHU hos Region Västerbotten

Precisionsmedicin
Riktade behandlingar och screeningsstrategier (undersöknings- och analysmetoder) som är skräddarsydda utifrån varje persons unika profil.

Precisionshälsa
Ett bredare koncept än precisionmedicin och omfattar även prevention och individanpassade metoder för att förebygga sjukdom genom att identifiera riskprofiler hos olika individer. Riskprofilen kan grunda sig på både livsstils- och genförändringar.

Biomarkörer
Ett eller flera små ämnen i blodet som ger en indikation om en viss sjukdom, till exempel proteiner, nedbrytningsämnen eller genetiska variationer.

Metaboliter
Små nedbrytningsprodukter i blodet som kan bidra till att förklara hur en sjukdom uppkommer.

Proteiner
Äggviteämnen som behövs bland annat för att bygga upp kroppens celler och för att bilda enzymer och hormoner, men också för vårt immunförsvar och våra antikroppar.

Gener
Kroppens arvsmassa, är ett bibliotek som kodar för proteinerna.

Andra studier vid Umeå universitet som deltagarna också kan ha lämnat blodprover till
Betula, SCAPIS, Healthy Aging, Monica, Mammografikohorten, VIPVIZA, U-CAN-projektet.

Kontaktpersoner

Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42
Anna Dahlin
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 65
Senast uppdaterad: 2022-10-28