"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsforskarskolan utlyser doktorandresurser 

Företagsforskarskolan utlyser finansiering av doktorand i samverkansprojekt. Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. En extern organisation ska vara inkluderad som medsökande och förväntas vara engagerad i projektet.

Företagsforskarskolan främjar långsiktiga forskningssamarbeten mellan forskare vid Umeå universitet och externa organisationer genom samfinansierade doktorandprojekt, där en doktorand under fyra år arbetar med ett gemensamt forskningsproblem. Begreppet externa organisationer är brett och innefattar till exempel företag, offentliga förvaltningar och ideella organisationer.

I normalfallet finansierar Företagsforskarskolan och den externa parten 50 procent vardera av doktorandens lön, inklusive overhead. För ideella organisationer är det möjligt att ansöka om ytterligare 25 procent finansiering från Företagsforskarskolan.

Projekten ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsnyttiga och stärka den externa organisationen. Ansökningar från samtliga fakulteter och ämnesområden är välkomna. 
 
Vem är behörig att söka? 
Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. Prefekten på institution där den sökande är anställd ska kunna intyga att den sökande uppfyller kriterierna för att vara huvudhandledare för en doktorand. Sökande får vid ansökningstillfället endast ha ett pågående doktorandprojekt med Företagsforskarskolan. Ett doktorandprojekt anses avslutat då doktoranden tar ut examen.

Den sökande får inte ha ett direkt eller indirekt ägande i den externa organisationen och inte heller ha ett annat engagemang i den externa organisationen som kan påverka forskaren i rollen som handledare. Sökande som har, eller tidigare haft, en anställning i den externa organisationen ska redogöra för anställningen och på vilket sätt den förväntas påverka doktorandprojektet.

Medsökande 
En person från den externa organisationen ska vara inkluderad som medsökande och förväntas vara engagerad i projektet under projekttiden och fungera som mentor för doktoranden.

Villkor för doktorandanställningen 
Företagsforskarskolan finansierar 50 procent av doktorandens lönekostnader (i särskilda fall 75 procent) under 48 månader, samt tre månaders praktik hos den externa organisationen. Lönekostnaderna inkluderar overhead och sedvanlig löneökning enligt doktorandtrappan. Praktiken är frivillig och ska förläggas inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Företagsforskarskolan står för kostnader i samband med gemensamma kurser och workshops. Doktoranden erhåller även ett resursbelopp på 25 000 kr, som främst ska täcka doktorandens omkostnader i samband med praktik. Den externa parten ska stå för resterade del av doktorandlönen.

Ersättningen till institutionen görs efter löpande fakturering från berörd institution till Företagsforskarskolan. Institutionen fakturerar även den externa organisationen.

Doktoranden kommer att vara anställd vid en institution vid Umeå universitet.

Övriga kostnader som berör doktoranden, till exempel lokalkostnader, driftkostnader och resekostnader förväntas doktorandens institution att finansiera.

Vad ska ansökan innehålla? 
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla information enligt mallen nedan. Ofullständiga ansökningar riskerar att inte behandlas. För att ansökan ska betraktas som fullständig krävs att prefekt vid berörd institution signerar ansökan. 
Länk till mall 

När och hur ska ansökan lämnas in? 
Ansökan ska skickas in elektroniskt till Umeå universitet via följande e-postadress, medel@diarie.umu.se. Märk ditt e-postmeddelande och din ansökan med aktuellt diarienummer.  

Diarienummer för ansökningar under 2024 är FS 2.1.6-2041-23.

Företagsforskarskolan utlyser doktorandmedel två gånger per år. Nästa utlysningsomgång stänger i september 2024.

Bedömning 
Företagsforskarskolans styrgrupp utgör granskningskommitté av ansökningarna. Alla ansökningar bedöms och prioriteras utifrån vetenskaplig kvalité, genomförbarhet, samhällsrelevans, relevans för den externa organisationen, den sökandes kompetens och självständighet, samt den externa organisationens ekonomiska stabilitet.

Vi lägger stor vikt vid att den sökande inte har, eller har haft, ett engagemang i den externa parten som kan påverka forskaren i rollen som handledare.

För att beviljas ytterligare 25 procent doktorandlön från Företagsforskarskolan krävs det att styrgruppen gör bedömningen att den ideella organisationen inte har ekonomiska förutsättningar att finansiera 50 procent av doktorandlönen.

Jämställdhet används för prioritering av kvalitetsmässigt likvärdiga ansökningar. Detta innebär att ansökningar från underrepresenterat kön ges högre prioritet om ansökningarna har samma övergripande kvalitetsbedömning.

Frågor om ansökan 
Om du har frågor om ansökan, eller Företagsforskarskolan i allmänhet, tveka inte att kontakta Företagsforskarskolans föreståndare Patrik Rydén.

Välkommen in med din ansökan! 

Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Senast uppdaterad: 2024-04-02