"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra pågående projekt

Vi har doktorander representerade på alla fyra fakulteter. På denna sida kan du läsa mer om doktoranderna, projekten och deras samarbetspartners. Du hittar även pressmeddelanden om avhandlingar och doktorandernas vetenskapliga publikationer.

Projekt med samhällsvetenskaplig inriktning

Illustration av gymnastiska övningar
En studie av utvecklingsmiljön inom artistisk och rytmisk gymnastik

Målet med projektet är att identifiera och förstå faktorer som påverkar att unga gymnaster fortsätter eller slutar med idrotten.

Stadshuset i Umeå
Systematisk digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling

Detta projekt handlar om hur digital innovation kan användas av organisationer i offentlig sektor för att tillhandahålla värdeskapande tjänster. Samarbetspartner är Umeå kommun.

Upplyst fjällstuga under stjärnhimmel
Betydelsen av den osynliga befolkningen – fritidshus, mobilitet och utveckling i glesbygd

Projektet studerar omfattningen, betydelsen och potentialen av fritidshusturismen i ett antal inlandskommuner i norra Sverige.

Ungdomar på ungdomsgård.
Att skapa ett lokalt integrerat och ändamålsenligt stödsystem

Hur kan unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) få stöd? Projekt i samarbete med Örnsköldsviks kommun.

Effektivt elutnyttjande på lokala elnätsmarknader

Hur kan efterfrågeflexibilitet utformas för att minska trängsel i elnät och förbättra näteffektiviteten?

Hur kan kommuner utnyttja sin utvecklingspotential när stora företag etablerar sig?

Projektet ska undersöka hur Northvolts stora investering i Skellefteå kan bidra till en hållbar utveckling i Skellefteå stad och kommun.

Internetbehandling mot stress- och sömnproblem

Konvertering av stress- och sömnskolor till telemedicin kan på sikt förbättra folkhälsan.

Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare

Idrottsskador är vanligt förekommande inom många idrotter och är en vanlig orsak till att aktiva avslutar sitt utövande i tidig ålder.

Hälsa för Hälsa

Utveckling av evidensbaserade metoder och arbetssätt som förebygger ohälsa bland hälso- och sjukvårdsanställda.

Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar

Den normativa regelmiljö som omger idrotten är komplex. Den innehåller såväl idrottsliga som rättsliga normer som interagerar på olika sätt, på olika nivåer.

Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd

Trots skillnader mellan stad och land saknas viktig kunskap gällande unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd, samt vilken roll platsen spelar för deras politiska handlingar.

Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv

Peter undersöker i sitt projekt hur sjötransport-industrin kan dirigera detta globala komplexa innovationsekosystem för att främja affärskulturell förändring.

Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning

Malcolms projekt tillför kunskap om personlighetens och simulatorträningens roll i träning av stridspiloter.

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Genom projektet uppmärksammas särskilt upplevda erfarenheter av behandling via videomöten ur både dietisters och patienters perspektiv.

Social innovation för miljömässig hållbarhet: Utvärdering av sociala innovationer på lång sikt

Projektet fokuserar på hur sociala innovationer kan ta itu med miljömässiga hållbarhetsfrågor.

Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll

Deltagarantalet i fotboll sjunker i takt med öka ålder. Projektet bidrar med kunskap om avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll.

Projekt med humanistisk inriktning

Omsorg och socialt arbete i en digital tid

Digitaliseringen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans diakoni.

Digital och dialogisk kommunikation i svenska kommuner

André studerar hur arbetet med digital och dialogisk kommunikation ut i svenska kommuner ser ut i dag.

Projekt med medicinsk inriktning

Forskningsprojekt om höft- och ljumsksmärta bland elithockeyspelare
Höft- och ljumsksmärta bland elithockeyspelare

Ishockeyspelare drabbas av både akuta skador och överbelastningsskador i höft- och ljumskregionen.

Bild på skidåkare
Hälsosam prestationsutveckling hos unga kvinnliga längdskidåkare och skidskyttar

Detta projekt i samarbete med Riksidrottsförbundet undersöker kombinationen av gymnasiestudier och elitidrott med hälsan i fokus.

Utveckling av internetförmedlad KBT för ungdomar med posttraumatisk stress

Målen i denna studie är att utveckla två internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier för barn och ungdomar.

Empati i relationen mellan patienter och läkare

Projektet handlar om att studera empati inom patient-läkarrelationen. Fokus ligger på eventuella förändringar och strategier för att bibehålla empati hos läkare.

Projekt med teknisk-naturvetenskaplig inriktning

Flygfoto över kraftvärmeverk omgivet av skog.
Vad händer med "evighetskemikalierna" i vårt hushållavfall vid förbränning?

Projektet ska kartlägga förekomsten av PFAS-ämnen i avfallsförbränningsprocessen. Samarbetspartner: Umeå Energi.

Solfångare
Potential för solfjärrvärme i Sverige

Som ett led i att minska koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktion undersöker Frej Fogelström, i samarbete med Absolicon, potentialen för fjärrvärme från solenergi på nordliga breddgrader.

Fotografi på Umeå energi krafvärmeverk
Online-bestämning av fossila koldioxidutsläpp i förbränningsanläggningar

I samarbete med Umeå Energi ska detta projekt utveckla metoder för att bestämma den fossila andelen av koldioxidutsläpp från avfallsförbränningsanläggningar.

Förutse vårdtid med maskininlärning

Projektet ska öka genomflödet av patienter och effektivisera vårdköerna genom att förutse operationstider och eftervårdsresurser.

Förbättra produktionen av biologiska läkemedel

Förbättrad förståelse av molekylära processer för framtida optimering av produktion av biologiska läkemedel.

Spårelement och reaktivitet för cementklinker

Metodutveckling och validering relaterat till reaktivitet och spårämnen i cementklinkers.

Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering

Hur kan användning av frusen respektive torr vedråvara påverka utbyte och impregnering?

Utveckling av beröringsfria detektionstekniker för karaktärisering av toxiska biologiska ämnen

Rasmus Öberg utvecklar nya och mer känsliga tillvägagångssätt för att detektera och karaktärisera toxiska substanser.

Förbättring av cancerimmunterapi - En kvantitativ modell för aktivering och spridning av humana T-celler

Ionut Sebastian Mihais doktorandprojekt fokuserar på att studera de genetiska egenskaperna hos T-cellaktivering och differentiering.

Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper

För att säkerställa hög kalk- och cementkvalitet krävs mer kunskap om kalkstenens termokemiska egenskaper.

Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk

Karin Sandströms doktorandprojekt fokuserar på nya bränslens och askors inverkan på produktkvalitet och drift vid produktion av bränd kalk och cementklinker.

Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar

Norman Hosters projekt handlar om utvecklingen av nya antidoter mot kemiska vapen.

Högfluorerade ämnen i hushållsavfall

Sofie Björklunds forskning fokuserar på att undersöka hur högfluorerade ämnen kan spridas från avfallshanteringen ut till omliggande miljöer.

Rötat slam – från problem till produkt

Carlas projekt handlar om termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor.

Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare

Erik Zälls projekt ytbeläggning för receiver och täckglas som används i koncentrerande solfångare.

Senast uppdaterad: 2023-10-24