"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra pågående projekt

Vi har doktorander representerade på alla fyra fakulteter. På denna sida kan du läsa mer om doktoranderna, projekten och deras samarbetspartners. Du hittar även pressmeddelanden om avhandlingar och doktorandernas vetenskapliga publikationer.

Projekt med samhällsvetenskaplig inriktning

Effektivt elutnyttjande på lokala elnätsmarknader

Hur kan efterfrågeflexibilitet utformas för att minska trängsel i elnät och förbättra näteffektiviteten?

Hållbar tillväxt: Hur kan kommuner utnyttja sin utvecklingspotential när stora företag etablerar sig?

Projektet ska undersöka hur Northvolts stora investering i Skellefteå kan bidra till en hållbar utveckling i Skellefteå stad och kommun.

Internetbehandling mot stress- och sömnproblem

Konvertering av stress- och sömnskolor till telemedicin kan på sikt förbättra folkhälsan.

Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare

Idrottsskador är vanligt förekommande inom många idrotter och är en vanlig orsak till att aktiva avslutar sitt utövande i tidig ålder.

Hälsa för Hälsa

Utveckling av evidensbaserade metoder och arbetssätt som förebygger ohälsa bland hälso- och sjukvårdsanställda.

Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar

Den normativa regelmiljö som omger idrotten är komplex. Den innehåller såväl idrottsliga som rättsliga normer som interagerar på olika sätt, på olika nivåer.

Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd

Trots skillnader mellan stad och land saknas viktig kunskap gällande unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd, samt vilken roll platsen spelar för deras politiska handlingar.

Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien

Andreas' forskning fokuserar på att studera organisationer och grupper som motverkar människohandel i Asien.

Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv

Peter undersöker i sitt projekt hur sjötransport-industrin kan dirigera detta globala komplexa innovationsekosystem för att främja affärskulturell förändring.

Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning

Malcolms projekt tillför kunskap om personlighetens och simulatorträningens roll i träning av stridspiloter.

Adekvat digital kompetens för skolledare

Genom projektet uppmärksammas särskilt de förutsättningar för skolans digitalisering som skapas av skolledarens aktiva ledarskap.

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Genom projektet uppmärksammas särskilt upplevda erfarenheter av behandling via videomöten ur både dietisters och patienters perspektiv.

Social innovation för miljömässig hållbarhet: Utvärdering av sociala innovationer på lång sikt

Projektet fokuserar på hur sociala innovationer kan ta itu med miljömässiga hållbarhetsfrågor.

Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll

Deltagarantalet i fotboll sjunker i takt med öka ålder. Projektet bidrar med kunskap om avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll.

Projekt med humanistisk inriktning

Omsorg och socialt arbete i en digital tid

Digitaliseringen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans diakoni.

Projekt med medicinsk inriktning

Utveckling av internetförmedlad KBT för ungdomar med posttraumatisk stress

Målen i denna studie är att utveckla två internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier för barn och ungdomar.

Empati i relationen mellan patienter och läkare

Projektet handlar om att studera empati inom patient-läkarrelationen. Fokus ligger på eventuella förändringar och strategier för att bibehålla empati hos läkare.

Projekt med teknisk-naturvetenskaplig inriktning

Förutse vårdtid med maskininlärning

Projektet ska öka genomflödet av patienter och effektivisera vårdköerna genom att förutse operationstider och eftervårdsresurser.

Förbättra produktionen av biologiska läkemedel

Förbättrad förståelse av molekylära processer för framtida optimering av produktion av biologiska läkemedel.

Spårelement och reaktivitet för cementklinker

Metodutveckling och validering relaterat till reaktivitet och spårämnen i cementklinkers.

Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering

Hur kan användning av frusen respektive torr vedråvara påverka utbyte och impregnering?

Utveckling av beröringsfria detektionstekniker för karaktärisering av toxiska biologiska ämnen

Rasmus Öberg utvecklar nya och mer känsliga tillvägagångssätt för att detektera och karaktärisera toxiska substanser.

Förbättring av cancerimmunterapi - En kvantitativ modell för aktivering och spridning av humana T-celler

Ionut Sebastian Mihais doktorandprojekt fokuserar på att studera de genetiska egenskaperna hos T-cellaktivering och differentiering.

Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper

För att säkerställa hög kalk- och cementkvalitet krävs mer kunskap om kalkstenens termokemiska egenskaper.

Datadriven automatisering av edge clouds

Den explosiva tillväxten av mobila enheter kräver högpresterande datorkapacitet nära dessa enheter för att hantera deras data och beräkningar.

Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer

Martin Plöhns forskning fokuserar på nordiska mikroalger som växer på koldioxid och näringsämnen från lokala rökgaser och avloppsvatten och samtidigt tar bort föroreningar som läkemedel eller tungmetaller.

Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext

Publiceringsindustrin behöver automatiserade arbetsflöden för att extrahera användbar, meningsfull och korrekt information från media, till exempel ljud, bilder och video.

Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk

Karin Sandströms doktorandprojekt fokuserar på nya bränslens och askors inverkan på produktkvalitet och drift vid produktion av bränd kalk och cementklinker.

Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar

Norman Hosters projekt handlar om utvecklingen av nya antidoter mot kemiska vapen.

Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier

Projektets fokus ligger på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Högfluorerade ämnen i hushållsavfall

Sofie Björklunds forskning fokuserar på att undersöka hur högfluorerade ämnen kan spridas från avfallshanteringen ut till omliggande miljöer.

Rötat slam – från problem till produkt

Carlas projekt handlar om termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor.

Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare

Erik Zälls projekt ytbeläggning för receiver och täckglas som används i koncentrerande solfångare.

Senast uppdaterad: 2023-10-24