"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att leva som man lär: Används evidensbaserade strategier för implementering i satsningar som syftar till att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten?

Forskningsprojekt Under 2023 förbereds och planeras för genomförandet av ett forskningsprojekt där implementeringen av den kompetenshöjande satsningen ’Yrkesresan’ i Sveriges socialtjänster utforskas. Kunskapen från det kommande forskningsprojektet förväntas vara mycket användbar för kunskapsstyrningen och för socialtjänsten som helhet.

I Sverige riktas stort fokus på möjligheterna att genom kunskapsstyrning skapa ett övergripande och strategiskt arbete för en samordnad, effektiv och kunskapsbaserad socialtjänst. Som en del av detta initieras nu ett kompetensutvecklingskoncept kallat ”Yrkesresan”, som involverar alla medarbetare och chefer inom socialtjänstens organisation i en områdesanpassad utbildningsintervention. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten och stärka deras förmåga att arbeta kunskapsbaserat.

Projektansvarig

Anna Westerlund
Forskare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

FoU Socialtjänst, Region Västerbotten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

I Sverige riktas stort fokus på möjligheterna att genom kunskapsstyrning skapa ett övergripande och strategiskt arbete för en samordnad, effektiv och kunskapsbaserad socialtjänst. Som en del av detta initieras nu ett kompetensutvecklingskoncept kallat ”Yrkesresan”, som involverar alla medarbetare och chefer inomsocialtjänstens organisation i en områdesanpassad utbildningsintervention. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten och stärka deras förmåga att arbeta kunskapsbaserat.

I det forskningsprojekt som nu (2023) planeras och förbereds för, kommer implementeringen av Yrkesresan att utforskas, med samma utgångspunkt som initiativet självt strävar efter att uppnå i socialtjänstens praktik – det vill säga att insatser vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Syftet med det kommande projektet är: I) Att undersöka implementeringsstrategier som används under det tidiga skedet av implementering av Yrkesresan, samt studera om dessa strategier motsvarar tillgänglig kunskap om implementering och II) Genom en aktionsforskningsansats, bidra till att överföra tillgänglig evidens om implementering till praktisk användning under Yrkesresan, och därigenom bidra till att överbrygga gapet mellan kunskap och praktik inom socialtjänsten.

För att förbereda och underlätta genomförandet av det kommande forskningsprojektet krävs en grundlig planerings- och uppstartsfas. Tid kommer att investeras i att utveckla en lämplig bas (ett adekvat ramverk) som ska guida utforskandet av det kommande forskningsprojektets syften. Fokus kommer också att läggas på att etablera samarbetsrelationer med nyckelaktörer som är involverade i planeringen, lanseringen och implementeringen av Yrkesresan. Planeringsprojektet kommer avsevärt att underlätta genomförbarheten av det planerade aktionsforskningsprojektet och kunskapen från det kommande forskningsprojektet är mycket användbar för kunskapsstyrningen och socialtjänsten som helhet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-16