Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bländad av ljuset: en studie av bosättningsmönster med hjälp av Nära Infraröd spektroskopi och miljörekonstruktioner

Doktorandprojekt Projektet behandlar förhistoriska förändringar av boplatsmönster inom Norrland, med särskilt fokus på tiden kring slutet av neolitikum – förromersk järnålder. Syftet är att bygga vidare på tidigare forskning i ämnet genom att applicera nya analytiska tekniker och metoder, såsom Nära Infraröd (NIR) spektroskopi, på arkeologiskt material, samt att utföra storskaliga miljö- och klimatrekonstruktioner för området.

Projektet har som mål att bygga vidare på tidigare teorier och modeller för utvecklingen av förhistoriska boplatsmönster i Norrland. Projektet kan delas upp i två delstudier: en metodinriktad studie, där arkeologiskt stenmaterial analyseras med NIR-spektroskopi, och en syntes studie där tidigare pollen studier i området sammanställs i en miljörekonstruktion för norra Sverige. Spektroskopisk analys av arkeologiskt stenmaterial håller potential för att utveckla diskussionen kring hur man har utvunnit, flyttat eller bytt material inom ett område. Sett i relation till tidigare forskning, där artefakter som verktyg och typologi har varit i fokus, är förhoppningen att förnya diskussionen kring samband mellan boplatser. Dessa data kommer även att ställas mot en miljörekonstruktion för området, vilken baseras på pollenstudier och klimat data. Detta för att studera dessa relationer i ett landskap under förändring.

Projektansvarig

Mattias Sjölander
Projektassistent (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 41

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2023-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Digital humaniora, Geovetenskap