"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CELECTIVE

Forskningsprojekt CELECTIVE grundar sig i målet att stärka EU-länders förmåga att förhindra och minska risker vid CBRNE-händelser innan de inträffar. Det ska åstadkommas genom att utveckla ett träningskoncept förankrat inom polismyndigheter, insatsstyrkor och andra specialistenheter inom samhällets skydd och säkerhet.

Det långsiktiga målet med projektet är att lägga grunden till ett verksamhet- och gränsöverskridande samarbete och förespråka en homogenitet vad gäller förmåga och kunskap kring CBRNE-händelser inom EU.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-06-01 2019-05-31

Finansiering

DG HOME/Internal Security Fund Police

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Eftersom CBRNE-händelser inträffar relativt sällan har polis och räddningsstyrkor begränsad erfarenhet och expertis i hur de ska hanteras, vilket ökar hotbilden vid en verklig händelse. Träning och utbildningsmöjligheter kräver resurser i form av både tid och pengar, vilket begränsar möjligheterna för de flesta polis- och insatsenheter. CELECTIVE ska utveckla och erbjuda effektiva, flexibla, och resursmedvetna träningsmetoder för CBRNE-förberedelse. Projektet är ett första steg mot en standardisering av sådan träning och det framtagna materialet kommer testas i de tre medlemsländerna (Sverige, Holland och Tjeckien) vid civila och militära träningsanläggningar, samt utvärderas och anpassas enligt nationella behov.

Genomförande
Projektets utbildningsmetod utgår från ett välkänt pedagogiskt koncept som bygger på lärande genom reflektion i tre steg: teoretisk kunskap, table-top övningar och fältövningar, och kommer att innehålla element som en interaktiv plattform för nätbaserad inlärning, anpassningsbara utbildningsmallar, samt undervisningsmanualer.
CELECTIVE-konsortiet består av fyra parter vars samlade kunskap och kompetens utgör grunden för projektets framgång.
Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet har erfarenhet av att arbeta i triple-helix konstellationer inom säkerhetssektorn. Relevant för detta projekt är universitets polisutbildning som är en av endast tre i landet.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är Sveriges huvudsakliga resurs för forskning och utveckling inom området CBRNE, med lång och gedigen erfarenhet inom förebyggande av risk, spridning och mitigering vid CBRN-händelser.
National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection (SUJCHBO) står för tekniskt stöd vid nationella tjeckiska inspektioner av förbud mot CBRN-vapen. Institutet erbjuder expertis till det nationella integrerade räddningssystemet inom kunskapsområdet och har erfarenhet av att leda utbildningar för CBRN-specialister på både nationell och internationell nivå.
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) är en fristående, icke-vinstdrivande FoU-organisation i Holland. Inom avdelningar som Defence, Safety and Security, CBRN Protection, och Energetic Materials, hanteras olika aspekter av CBRN-skydd och antiterrorism.

Resultat
Projektet kommer resultera i ökad kunskap och förståelse för behovet av CBRNE-träning för polis och personal inom skydd och säkerhet, liksom ökad kunskap och förståelse för de initiativ och träningsmöjligheter som finns att tillgå i nuläget. Projektet kommer även resultera i ett träningskoncept/program och verktyg inklusive en plattform för nätbaserad inlärning, table-top övningar och fältövningar. Anpassade mallar och system för utvärdering, samt utvärderingsrapporter efter varje träningstillfälle, kommer också att produceras inom projektet.

Senast uppdaterad: 2020-10-20