"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?

Forskningsprojekt Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för hemtjänsten och en hårt ansträngd och utsatt arbetssituation för dess personal. I forskningsprojektet undersöks närmare hur hemtjänstpersonalens hälsa, arbetsbelastning och arbetsmiljö har förändrats under pandemin och hur detta kan kopplas till organisatoriska förutsättningar. Projektet förväntas ge lärdomar som kan förbättra arbetsmiljön för anställda inom hemtjänsten.

Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på samhället. En yrkesgrupp som hamnat i blickfånget är de som utför hemtjänst. Påverkan från pandemin för arbetsbelastning och hälsa besvaras via främst projektets enkätstudie som jämförs med en enkätstudie som genomfördes före pandemin men även utifrån Covid-19 relaterade frågor. Genom fokusgruppsdiskussioner med personal och intervjuer med chefer ges svar på hur personalen upplevt att arbetsmiljön och arbetsuppgifterna påverkats av pandemin och vilken betydelse som organisationen och ledarskapet har haft härvidlag.

Projektansvarig

Fredrik Norström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för omvårdnad, Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Projektbeskrivning

Bakgrund

Covid-19 har inneburit stora utmaningar och väldigt ansträngda förhållanden för personal inom hemtjänst. I vårt projekt studeras konsekvenserna för personalens arbetsmiljö och hälsa närmare. Forskning som mer generellt belyser hemtjänstpersonals arbetsmiljö och hälsa har sällan studerats och består huvudsakligen av en enkätstudie som vår forskargrupp genomförde under 2017.

Det huvudsakliga syftet med föreliggande projekt är att belysa hur hemtjänstpersonalens hälsa, arbetsbelastning och arbetsmiljö har förändrats under pandemin. För att göra detta undersöks närmare hur personalen påverkats av pandemin gällande arbetsbelastning, arbetsmiljön och hälsan hos personalen. Vi efterfrågar även hur personalen upplevt att arbetsmiljön och chefernas ledarskap påverkat deras situation samt ledarnas erfarenheter under pandemin.  Vår hypotes är att hälsan har försämrats hos hemtjänstpersonalen på grund av en mer ansträngd arbetsmiljö och att skillnader kommuner emellan kommer att kunna iakttas beroende på olika förutsättningar vad gäller organisation, styrning och ledarskap.

Genomförande

I enkätstudien 2017 ingick 16 kommuner inom Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län och av runt 2000 inbjudna så deltog 1162 hemtjänstanställda och en uppföljande enkätstudie under 2021 är inplanerad hos samma kommuner där jämförelser mellan enkäterna används för att besvara frågeställningar inom projektet. Inom deltagande kommuner bjuds dessutom personal in till fokusgruppsdiskussioner under 2021 och chefer till intervjuer under 2022.

Förväntat resultat

Vi förväntar oss att förstå mer om vilka utmaningar som hemtjänstpersonalen ställts och ställs inför både före  och under pandemin och hur dessa kan kopplas till organisation och ledarskap. Resultaten är tänkta att ligga till grund för vägledning och beslut om hur arbetsmiljön kan förbättras genom att tydliggöra om och i så fall vilka resursförstärkningar/-omfördelningar och vilka organisationsförändringar som behöver göras.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22