"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19

Forskningsprojekt Coronavirusets snabba spridning och bristen på effektiv behandling mot Covid-19 har fått stora globala konsekvenser. I detta forskningsprojekt undersöks hypotesen att ett läkemedel mot prostatacancer skulle kunna vara verksamt vid Covid-19?

COVIDENZA är en randomiserad multicenter läkemedelsstudie som undersöker om enzalutamide kan minska sjukligheten i Covid-19. Män löper en högre risk att drabbas allvarligt av Covid-19. Orsaken till detta är okänd, men manligt könshormon, testosteron, kan vara en bidragande faktor. Det finns både epidemiologiska och experimentella data som stöder hypotesen att blockering av testosteroneffekter med enzalutamide kan lindra förloppet av Covid-19.

Projektansvarig

Andreas Josefsson
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-06-08 2022-05-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Molekylär medicin

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Projektbeskrivning

Bakgrund
Det nya coronaviruset har smittat många miljoner människor världen över och flera hundra tusen har dött i den resulterande sjukdomen Covid-19. Trots att män och kvinnor verkar smittas i ungefär samma utsträckning står männen för en majoritet av de allvarliga fallen (ca 75 % av de som behöver intensivvård enligt Folkhälsomyndigheten). Detta verka gälla världen över, vilket talar för att andra faktorer än kulturella skillnader och beteendemönster är av betydelse.


Vetenskaplig motivering
Den mer allvarliga sjukdomsutvecklingen bland män kan vara kopplad till testosteron och dess signalering via androgenreceptorn. I prostatacancer styr androgenreceptorn förekomsten av ett enzym som kallas TMPRSS2. Detta enzym är även viktigt för att SARS-CoV-2 viruset ska kunna ta sig in i celler, och det är därför möjligt att testosteron kan påverka denna process. Testosteron påverkar även immunförsvaret vilket skulle kunna bidra till den allvarligare sjukdomsbilden hos män.
Den här studien bygger på hypotesen att ett ofta använt läkemedel mot metastaserad prostatacancer kan minska den androgendrivna sjukdomsbilden av Covid-19. Detta kan ske via reglering av specifika proteiner nödvändiga för virusinfektion eller effekter på immunförsvaret. Androgenreceptorer finns också hos kvinnor, och även om testosteronnivåerna är lägre är det möjligt att läkemedlet lindrar förloppet också hos kvinnor med Covid-19.


Plan
Patienter äldre än 50 år, både kvinnor och män, som läggs in på sjukhus för Covid-19 kommer att lottas (2:1) till antingen 5-dagars behandling med enzalutamide (Xtandi) + standardbehandling eller bara standardbehandling. Graden av sjukdom kommer att registreras i form av utvärdering på en 7-gradig skala, tid på sjukhus, syrgasbehov, biverkningar och laboratoriesvar. Studien kommer att ha två tidpunkter för delavstämning; efter 45 inkluderade patienter för säkerhetsanalys och efter 100 inkluderade patienter för att bedöma underlaget (power) för statistisk analys. Hela studien är designad för att inkludera upp till 600 patienter vid åtta sjukhus över hela Sverige.


Planen är att starta studien den 8:e juni 2020.


Finansiering
Astellas Pharma Europe stöder studien med ett ovillkorat ekonomiskt anslag, vilket innebär att de inte har något inflytande på studiens upplägg, genomförande eller tolkning av resultat. Studien stöds även av Wallenberg Center for Molekylär Medicin

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-03