"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3

Forskningsprojekt DIVA 1 - 3 är interventionsstudier i primärvården riktad till personer med typ 2 diabetes. Personcentrerad gruppsupport alt individuell support ingår. DIVA 1-2 är RCT-studier medan DIVA 3 är en fall-kontroll studie med före- och eftermätningar.

DIVA 1. Avslutad RCT-studie i primärvården riktad till personer med typ 2 diabetes som inkluderar en intervention bestående av personcentrerad gruppsupport, 10 träffar. Goda effekter vid ett och femårsuppföljning. DIVA 2. Pågående RCT-studie i primärvården riktad till personer med typ 2 diabetes som inkluderar en intervention bestående av personcentrerad egenvårdssupport, här reducerad till 6 träffar i grupp eller individuellt. Goda effekter vid ettårsuppföljning. DIVA 3. En implementeringsstudie i Östergötland och Sörmland med fem gruppträffar. Ettårsdata är under insamling 2015-2016.

Projektansvarig

Åsa Hörnsten
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2001-01-01 2017-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

DIVA 1. Avslutad randomiserad studie i primärvården riktad till personer med typ 2 diabetes som inkluderar en intervention bestående av personcentrerad gruppsupport, 10 träffar. Goda effekter vid ett och femårsuppföljning som rapporterats i Hörnstens doktorsavhandling från 2004 bl a. Interventionsgruppen (n= 44) intervjuades kring deras personliga förståelse av sjukdomen och deltog därefter i gruppsupport vid 4 hälsocentraler och som leddes av Hörnsten. En ettårsuppföljning visade att interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (n=60) förbättrade sitt HbA1c (långtidssocker) och skillnaden mellan grupperna var hela 1 procentenhet HbA1c. En femårsuppföljning visade att skillnaden mellan grupperna hade ökat till 1.37 procentenheter vilket SBU utvärderat vara likvärdigt med insättning av peroral behandling.

DIVA 2. Pågående randomiserad studie i primärvården riktad till personer med typ 2 diabetes som inkluderar en intervention bestående av personcentrerad egenvårdssupport, här reducerad till 6 träffar i grupp eller individuellt. Goda effekter vid ettårsuppföljning som rapporterats i Jutterströms avhandling från 2013 bl a. I Boströms avhandling från 2013 som rapporterar diabetessköterskornas upplevelse av interventionen, visas bl a ambivalens till det personcentrerade arbetssättet trots att det går bra för patienterna. I interventionen randomiserades 131 personer till antingen gruppsupport (n=63), individuell support (n=34) eller en intern kontrollgrupp (n=34). Supporten leddes av respektive diabetessjuksköterska vid nio deltagande hälsocentraler. Ytterligare lades en extern kontrollgrupp (n=51) till från ett annat län för att kontroller s.k. spillover-effekter. En ettårsuppföljning visade att såväl gruppsupport som individuell support hade god effekt och minskade HbA1c med 5 respektive 4 mmol/mol. Skillnaden mellan gruppsupport och den externa kontrollgruppen var 7 mmol/mol vilket är jämförbart med insättning av peroral behandling. En femårsuppföljning är planerad.

DIVA 3. En pågående förberedande implementeringsstudie liknande DIVA 2 i delar av Östergötland och Sörmland men där antalet gruppsupport-träffar som leddes av diabetessjuksköterskor på hälsocentralerna reducerats till fem. Drygt 200 deltagare erbjöds att deltaga. Data från en ettårsuppföljning är under insamling 2016. Studien kommer att implementeras i större skala om goda resultat från uppföljningar presenteras.

Senast uppdaterad: 2019-12-06