"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg

Forskningsprojekt Projektets problemställning handlar om hur pensionärsorganisationernas möjligheter till deltagande och inflytande ser ut i en marknadsanpassad äldreomsorg.

Finns möjligheterna, eller utgör frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg en ren affärsangelägenhet för kommunen, utan deltagandemöjligheter för det civila samhället?

Projektansvarig

David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2014-12-31

Finansiering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Under de senaste decennierna har omfattande förändringar ägt rum i europeiska välfärdsstater. En viktig förändring är att det har skett en maktförskjutning från det offentliga till det privata inom olika verksamheter. Två konkreta uttryck för detta i den svenska välfärdsstaten är införandet av valfrihetssystem och upphandlingar av utförare. Detta har skapat nya förutsättningar för det civila samhällets funktion som "röst" åt medborgares värderingar och intressen.

Detta projekt syftar till att beskriva och förklara pensionärsorganisationernas möjligheter till deltagande och inflytande kring frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg på lokal nivå. Projektet utgår från två huvudscenarior angående organisationernas möjlighet till inflytande och deltagande i en marknadsanpassad välfärdsstat. Det första scenariot, "en ren affärsangelägenhet", handlar om att pensionärsorganisationerna inte deltar i frågor förknippade med upphandling och valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Det andra scenariot, "deltagardemokrati i en marknadsanpassad välfärdsstat", går ut på att pensionärsorganisationerna aktivt deltar i beredning av valfrihetssystem och upphandlingar. För att kunna diskutera relevansen av respektive scenario genomförs en enkätundersökning i de kommuner som tillämpar organisationsmodeller med marknaden som förebild inom äldreomsorgen. Dessutom genomförs djupintervjuer med politiker, tjänstemän och företrädare för pensionärsorganisationerna i fyra av dessa kommuner.

Projektet lämnar ett viktigt kunskapsbidrag om hur dialogformer med det civila samhället påverkas av marknadslösningar inom offentlig sektor. Det är viktigt eftersom det i grund och botten handlar om det civila samhällets förutsättningar att kunna utföra funktionen som "röst" åt medborgarnas värderingar och intressen i en välfärdsstat under omvandling.

Projektet pågick under 2014 och finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Publikationer

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2019.
Business as usual?: Civil society organizations in a marketized Swedish welfare state.
Journal of Civil Society.
Vol. 15, (3) : 230-248

Wide, Jessika; Feltenius, David. 2016.
En ren affärsangelägenhet?: Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, Umeå universitet. 1/2016.

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2015.
Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet? Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg.
Statsvetenskaplig Tidskrift.
Vol. 117, (4) : 95-123

Senast uppdaterad: 2018-12-06