"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Europeisk enkätundersökning om att vara ledamot i kommunfullmäktige

Forskningsprojekt Under 2023 genomförs en enkätundersökning till ledamöter i kommunfullmäktige runt om i Europa. Sverige är ett av de 26 europeiska länder som ingår i undersökningen. Den svenska delen av undersökningen samordnas av en forskargrupp vid Umeå universitet.

Under 2023 genomförs en enkätundersökning till ledamöter i kommunfullmäktige runt om i Europa. Fullmäktigeundersökningen syftar till att undersöka och jämföra villkoren för kommunalt förtroendevalda i 26 europeiska länder, däribland Sverige. Särskilt undersöks i vad mån fullmäktigeledamöters förutsättningar och utmaningar är likartade i de europeiska länderna eller om de skiljer sig åt. Frågor ställs bland annat om arbetsvillkor, förekomst av hot och hat samt upplevelser av inflytande i kommunalpolitiken.

Projektansvarig

David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

26 europeiska länder ingår i 2023 års fullmäktigeundersökning

Under 2023 genomförs en enkätundersökning till ledamöter i kommunfullmäktige runt om i Europa. Undersökningen syftar till att undersöka och jämföra villkoren för kommunalt förtroendevalda i 26 europeiska länder.

De länder som ingår inkluderar Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Enkätundersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att tydliggöra i vad mån fullmäktigeledamöters förutsättningar och utmaningar är likartade i de europeiska länderna eller om de skiljer sig åt. Enkätfrågor ställs bland annat om arbetsvillkor, förekomst av hot och hat samt ledamöternas upplevelser av inflytande i kommunalpolitiken.

Utifrån fullmäktigeundersökningen kommer det gå att dra slutsatser om den lokala demokratin och kommunpolitikers villkor i Europa samt att jämföra olika länder. Undersökningen möjliggör också vissa jämförelser med en liknande studie som genomfördes 2006.

Ett urval av 150 svenska kommuner

Enkätundersökningen genomförs digitalt i ett urval av kommuner i respektive land. I Sverige är det 150 kommuner som ingår. Alla ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i dessa kommuner får en inbjudan via e-post att delta i undersökningen under september och oktober 2023.

Projektgrupp och publikationer

Det europeiska projektet koordineras av forskare vid Technische Universität Darmstadt, Tyskland. I varje land som ingår i undersökningen medverkar en nationell forskargrupp. I Sverige är det en forskargrupp i statsvetenskap vid Umeå universitet som deltar.

Resultatet av enkätundersökningen kommer att publiceras i form av vetenskapliga artiklar, bokkapitel och populärvetenskapliga rapporter. Alla deltagande länders forskargrupper kommer att bidra med publikationer kring olika teman i fullmäktigeundersökningen.

Senast uppdaterad: 2023-09-25