"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FLORIP: Översvämningar för att återställa biologisk mångfald på stränder längs reglerade älvar

Forskningsprojekt finansierat av Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

I naturliga vattendrag varierar vattenflödena över året, vilket har stor betydelse för vattendragens arter och ekosystem. Under vårfloden översvämmas vattendragens stränder, vilket håller landväxter borta. I reglerade vattendrag är avsaknaden av översvämningar en av de mest kännbara effekterna, och vattendragens stränder invaderas av landväxter som konkurrerar ut den artrika strandvegetationen. I detta projekt planerar vi att ta reda på hur länge och hur ofta stränder behöver vara översvämmade för att hålla invaderande granplantor borta och gynna etableringen av ädellövsträdsarter som ek.

Projektansvarig

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2025-06-30

Finansiering

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Projektbeskrivning

I naturliga vattendrag varierar vattenflödena över året, vilket har stor betydelse för vattendragens arter och ekosystem. Särskilt högflödespulser under t.ex. vårfloden i samband med snösmältningen är viktiga för vattendragens ekologi. Under vårfloden översvämmas vattendragens stränder, vilket håller landväxter borta, samtidigt som vattnet för med sig vattenspridda frön, näringsämnen och sediment. I reglerade vattendrag är avsaknaden av högflödespulser en av de mest kännbara effekterna, och vattendragens stränder invaderas av landväxter som konkurrerar ut den artrika strandvegetationen. I nedre Dalälven har de för landet unika svämädellövskogarna minskat till en bråkdel av sin forma utbredning efter vattenkraftsutbyggnaden. Nuvarande åtgärder för att förhindra att svämädellövskogarna försvinner inskränker sig till att hugga bort och ringbarka invaderande granar. Förslag finns på att införa högflödespulser som ska efterlikna de naturliga översvämningarna, men eftersom de varade minst en månad skulle dessa åtgärder bli kostsamma och leda till minskad vattenkraftproduktion. Samtidigt är kunskapen dålig om hur ofta och länge Dalälvens strandzoner skulle behöva vara översvämmade för att hålla granen borta och gynna etableringen av ädellövträd som ek. Man vet t.ex. att översvämningarna av de artrika strandskogarna längs den fritt strömmande Vindelälven endast varar en eller ett par veckor.

I detta projekt planerar vi att ta reda på hur länge och hur ofta stränder behöver vara översvämmade för att hålla invaderande granplantor borta och gynna etableringen av ädellövsträdsarter som ek. Vi gör det genom att testa hur tåliga granplantor är mot dränkning i en kombination av försök i laboratorium, i fältförsök, och genom att inventera förekomsten av gran- och ekplantor i strandzoner i förhållande till varaktigheten av översvämning. De olika delförsöken ger kunskap om hur arterna svarar på översvämning under olika förhållanden, och ger tillsammans kunskap som ska möjliggöra förutsägelser av hur stor yta potentiell svämädellövskog man skulle få vid olika flöden i Bredforsenområdet av Dalälven. Sammantaget kan vi då ge rekommendationer för vilken översvämningstid och frekvens som krävs för att återskapa och upprätthålla svämädellövskogar som kan ligga till grund för miljöanpassning av flöden i nedre Dalälven, och andra reglerade vattendrag. Det skulle hjälpa Sverige att uppfylla åtaganden i EU:s Art och habitatdirektiv och ramdirektivet för vatten, samt ge kunskap som behövs vid den miljöprövning av vattenkraftens vattendomar som nu påbörjats, där ökad hänsyn till miljön ska tas.

Senast uppdaterad: 2023-02-13