"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förekomst av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (CTEPH) i Sverige – förekomst, klinisk bild och riskfaktorer

Forskningsprojekt Kronisk lungemboli med högt tryck i lilla kretsloppet (CTEPH) efter genomgången akut propp i lungan (LE = lungemboli) är ett allvarligt tillstånd, och har diffusa symptom och missas ofta. Minst två, kanske fyra, procent utvecklar tillståndet efter en akut LE, och andra sjukdomar ökar risken för CTEPH. Det finns livräddande behandling. Vi vill bestämma förekomst av CTEPH efter en akut LE och riskfaktorer för denna utveckling.

Kronisk lungemboli med högt tryck i lilla kretsloppet (CTEPH) efter genomgången akut propp i lungan (LE = lungemboli) är ett allvarligt tillstånd. Minst två procent utvecklar tillståndet efter en akut LE. Vi vill bestämma förekomst av CTEPH efter en akut LE och riskfaktorer för detta. CTEPH är ett gåtfullt tillstånd och befintliga rutiner vid akut LE beaktar ej risken för detta tillstånd. Denna studie kommer att generera ny kunskap om förekomst och predisponerande faktorer, samt initiera ett positivt förändringsarbete med bättre och mer aktiv uppföljning av patienter med en akut LE.

Projektansvarig

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-01-01

Finansiering

ALF medel. Svensk förening för pulmonell hypertoni (SveFPh). Actelion pharmaceuticals.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

CTEPH är i mycket ett gåtfullt tillstånd och befintliga rutiner vid akut LE beaktar ej risken för utveckling av CTEPH. Denna studie kommer att generera ny kunskap om förekomst och predisponerande faktorer, samt initiera ett positivt förändringsarbete med bättre och mer aktiv uppföljning av patienter med en akut LE. Betydelsen för den enskilda patienten kan inte nog överskattas eftersom livräddande behandling kan sättas in.

Alla patienter med akut LE 2005 och deras slutenvårdstillfällen under 8 år dessförinnan har identifierats. Överlevande tillfrågades om kvarstående besvär och om kvarstående andfåddhet fortsatte utredningen med  EKG, blodprov (NTproBNP) och lungscintigrafi. Om tecken på hjärtbelastning och påverkad lunggenomblödning remitterades patienten till CTEPH utredning vid något av landets universitetssjukhus.

Förekomsten av akut lungemboli i Sverige är i linje med tidigare studier. Sjukdomen är associerade med multipla andra sjukdomar, främst kardiovaskulär sjukdom. Kopplingen mellan kardiovaskulär sjukdom och akut lungemboli har även noterats tidigare, även om orsaken till denna koppling fortfarande är oklar. Kardiovaskulär sjukdom och akut lungemboli delar dock flera riskfaktorer såsom övervikt, rökning, diabetes m.fl. Den ökade dödligheten, framför allt på lång sikt, tydliggör hur viktigt med är med en adekvat uppföljning efter en akut lungemboli

Mer än hälften av de som överlevt en akut lungemboli hade besvär med andfåddhet som inte kunde förklaras av övriga sjukdomar. Detta är i linje med tidigare studier, som dock saknade kontrollgrupp. Fynden stödjer förekomst av ett post-PE-syndrom (PPES). Det är dock oklart hur som har kronisk tromboembolisk sjukdom (CTED). Då det på senare år har visat sig att CTED kan ha nytta av samma behandling som CTEPH, skulle det vara att värde att försöka hitta dessa patienter för att kunde erbjuda adekvat vård och behandling.

Att 79 % av lungemboli-diagnoserna enligt slutenvårdsregistret kunde verifieras stödjer att detta register är en tillförlitlig källa för registerbaserad forskning gällande akut lungemboli. Att diagnosen i visa fall ställdes på kliniska grunder bedöms rimligt då den behandlande läkaren alltid måste avgöra om en undersökning är till vinst för patienten eller inte. Den låga förekomsten av uppföljningsbesök är dock en källa för förbättring och det skulle vara av intresse att upprepa denna studie efter dom senaste europeiska riktlinjerna om lungemboli publicerades 2019, där man tydligt poängterar vikten av återbesök.

Förekomsten av CTEPH var i linje med tidigare studier, även om i den lägre delen av skalan. Detta beror sannolikt på att vi inte exkluderade någon patient på grund av ålder eller annan sjukdom, vilket resulterar i en äldre och sjukligare grupp jämfört med tidigare studier. Detta medför också att våra resultat är mer generaliserbara och mer anpassade till verkligheten.

Den höga andelen patologiska lungscintigrafier och ekokardiografier, tillsammans med den höga andelen patienter med andfåddhet, stödjer förekomst av det föreslagna post-PE-syndromet (PPES) men detta område är fortfarande förhållandevis outforskat, och kommer ligga till grund för fortsatta studier.

Sammanfattningsvis, akut lungemboli är ett allvarligt tillstånd med ökad dödlighet akut och på lång sikt. Tillståndet samvarierar med andra sjukdomar och är associerat med hög förekomst av både andfåddhet och patologiska undersökningsresultat. En adekvat uppföljning är viktig för att hitta de patienter som är i behov av ytterligare utredningar och för att kunna erbjuda patienter rätt vård i tid.

I maj 2022 disputerade Therese Andersson med avhandlingen ”Acute Pulmonary Embolism, not just an acute condition after all” baserat på detta projekt.

Senast uppdaterad: 2023-02-08