"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förekomst av och riskfaktorer för astma hos svenska tävlingsmotionärer: en webenkätstudie

Forskningsprojekt Förekomsten av astma kartläggs hos deltagare i Lidingöloppet, Vasaloppet, Vätterrundan och Vansbrosimningen.

Förekomsten av astma i Sverige är ca 9%. Hos elitidrottare rapporteras en astmaförekomst på 8-50%. Syftet är att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för astma hos tävlingsmotionärer inom konditionsidrott. Svenska medborgare anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet, Vätternrundan och/eller Vansbrosimningen inviteras. De anmälda deltagarna erhåller en webenkät med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma och träning. Förekomsten av läkar-diagnosticerad astma i studiepopulationen redovisas map på ålder, kön, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och träningsmängd. Vi vill därtill identifiera riskfaktorer för astma.

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-08-01 2015-07-04

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund
Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom. Individer med astma har överkänsliga (hyperreaktiva) luftrör som leder till återkommande episoder av luftrörsförträngning med pipande andning, tryck över bröstet, hosta och andfåddhet. Luftrörsförträngningen hävs spontant eller med hjälp av läkemedel. Förekomsten av astma bland befolkningen 16-25 år i Sverige är ca 9%.
Förekomsten av astma hos vuxna elitidrottare är betydligt högre än hos befolkningen i allmänhet. Internationella studier på elitidrottare har påvisat en astmaförekomst mellan 8 och 50%. Orsaken till den höga förekomsten av astma hos elitidrottare är fortfarande okänd, men tros uppstå åtmistone delvis genom upprepad inandning av torr (kall) luft. Astma påvisas i högre utsträckning bland idrotter som kräver intensivt andningsarbete, såsom skidåkning, simning och löpning. Konditionsidrott, styrkeidrott, träningsmängd mer än 20 timmar/vecka har kopplats till en ökad risk för astma hos elitidrottare medan betydelsen av ålder, kön och ärftlighet är fortfarande osäker. Medan astma hos icke elitidrottare ofta debuterar i barndomen, har en studie visat att astman hos norska elitidrottare oftast debuterar i sena tonåren eller som vuxen. Sjukdomen har därför nästan ansetts som en

Kunskapsluckor
Kunskapen om astma hos idrottare har nästan uteslutande baserats på studier av elitidrottare. Förekomsten av astma bland motionärer i allmänhet är betydligt mindre undersökt. Sammantaget saknas större studier kring förekomsten av och riskfaktorer för astma bland motionärer i allmänhet. Betydelsen av kön, ålder, allergi, ärftlighet och träningsmängd är inte utförligt undersökt.

Studiens syfte
Kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom konditionsidrott.

Metoder
Svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet, Vätternrundan och Vansbrosimningen inviteras. De anmälda deltagarna erhåller en webenkät innan tävling. Enkäten baseras på en tillförlitlig internationell enkät med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletteras med frågor kring träning och infektioner. Vi förväntar oss en svarsfrekvens på 40% (ca 23 000 enkätsvar). Vår huvudsakliga frågeställning är att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad astma i studiepopulationen, indelat på ålder, kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och träningsmängd. Vi vill därtill identifiera riskfaktorer för astma.

Nyckelord: astma, idrott, epidemiologi

Senast uppdaterad: 2019-11-26