"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Framtida människor och hållbarhetsbegreppet

Forskningsprojekt Begreppet hållbarhet har kommit att få stor betydelse i många olika sammanhang. Enligt FNs "Brundtlandrapport" från 1987 innebär en hållbar utveckling att vi inte ska "äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Hållbarhetsbegreppet utgår från framtida människors behov. Projektets övergripande syfte är att ge en precisering av vad som bör menas med framtida människor i detta sammanhang, på ett sätt som gör hållbarhet mer väldefinierat och därmed mer användbart som policy-verktyg. Fas ett beaktar det faktum att dagens handlingar påverkar vilka framtida människor som kommer att finnas, fas två det faktum att dagens handlingar påverkar hur många framtida människor som kommer att finnas, och fas tre handlar om värdet av mänsklig överlevnad. En förhoppning är att korsbefrukta det filosofiska fältet befolkningsetik med hållbarhetsforskning.

Projektansvarig

Kalle Grill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 07

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

Begreppet hållbarhet har kommit att få stor betydelse i många olika sammanhang. Utöver hållbar hantering av naturresurser pratas det t.ex. om hållbar livsstil och hållbart företagande. Begreppet fick sitt genomslag med FN:s ”Brundtlandrapport” 1987, enligt vilken en hållbar utveckling ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Framtida människor är alltså centralt i hållbarhetsbegreppet. Det har dock visat sig svårt att på ett tillfredsställande sätt införliva vikten av framtida människor i befintliga etiska teorier.

Projektets övergripande syfte är att ge en precisering av framtida människor i relation till hållbarhetsbegreppet så att "hållbarhet" blir mer väldefinierat och därmed mer användbart somett policy-verktyg. För att uppnå det är projektet indelat i tre faser. Fas ett handlar om ”icke-identitetsproblemet” och hur det bäst hanteras i relation till hållbarhet. Fas två granskar ”opersonliga” etiska teorier och syftar till att utveckla rimliga modifieringar av de mest lovande av dessa. Fas tre fokuserar på värdet av mänsklig överlevnad somsådan, där hypotesen är att det bör ses somen oberoende aspekt av hållbarhet. Projektets målgrupp är forskare, politiker och andra somarbetar med hållbarhetsfrågor. Utöver den betydelse en utredning av hållbarhetsbegreppet kan ha med avseende på policyfrågor, tror vi det kan bidra till större korsbefruktning mellan befolkningsetik och hållbarhetsforskning.

Senast uppdaterad: 2019-09-18