"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Från kvinnoberedskap till vardagsprepping

Genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939– 2023

Forskningsprojekt Idag uppmanas samhällsmedborgare att ha en beredskap i hemmet i händelse av samhällelig kris eller krig. Budskapet är att var och en själv tar ansvar för att bygga upp en hemberedskap för akuta lägen. Hur har detta fungerat under tidigare kriser? Hur var hemberedskapen organiserad i Sverige under andra världskriget? I detta projekt fokuserar vi på vad beredskap betyder i olika tidssammanhang, på olika platser och för olika grupper.

Syftet är att studera hur genus i civil beredskap ”görs”, i ekot av olika tidskontexter. Fokus riktas i huvudsak mot det civila luftskydd och den frivilliga kvinnoberedskap som byggdes upp i Sverige under beredskapsåren 1939–1945 i relation till dagens förnyade beredskapsbehov på grund av hotande säkerhetsläge. Nationella kriser har förmågan att betona traditionella könsroller, där föreställningar om kön ofta ingår som osynliga delar av nationsbygget. Därför analyserar vi vilka idéer om genus som ingår i föreställningen om nationella uppgifter.

Projektansvarig

Johanna Overud
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Historia, Kulturgeografi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Studie är uppdelad i fyra fokusområden 1. Statlig/Offentlig information, såsom offentligt informationsmaterial, 2. Civilsamhällesinitiativ med särskilt fokus på Svenska Lottakåren, som är Sveriges största försvarsorganisation för kvinnor, 3. Studiecirklar och utbildningsinsatser med särskilt fokus på kampanjer för ungdomsberedskap, med tidsnedslag i 1940- respektive 2020-talen, samt 4. Populärkultur, dvs filmer, kampanjer, broschyrer samt beskrivningar av hushållning och representationer av ”hempreppers”. Vi studerar material från statliga arkiv och organisationer, policydokument, medie- och bildmaterial, samt intervjuer och deltagande observationer. De fyra områdena kommer alla att innehålla både historisk och samtida analys och inkluderar en bredd av perspektiv på samhällelig och individers beredskap.

 

Projektet studerar vilka föreställningar om genus, klass, etnicitet mm som tas för givna i kampanjer om nationell beredskap. Hur används historia i berättelser om genus och nationell beredskap? Vilka tidsbegrepp används i talet om ”prepping” och nationell beredskap? Vad är det vi ska förbereda oss på och när? Genom projektets analytiska jämförelser över tid kommer detta projekt att bidra till en nyanserad förståelse av beredskap som visar hur den formas på olika nivåer såväl socialt, rumsligt som historiskt.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-17