Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser

Forskningsprojekt Behovet av utvärdering och prioritering av välfärdsinsatser har ökat och bör vägledas av både effektivitets- och rättvisekriterier. I hälso- och sjukvård har den sofistikerade ”kronor per vunnet kvalitetsjusterad levnadsår” utvecklats och fått stor betydelse.

Kommuner har inget motsvarande utan använder enkla metoder. Principen är enkel: en insats kostar men antas leda till besparingar. Att rehabilitera missbrukare kostar men antas leda till besparingar i form av mindre kriminalitet och mindre bidrag. Om besparingarna är större än kostnaderna är rehabiliteringen ”lönsam”. Men vilken slutsats följer om rehabiliteringen är framgångsrik (=mindre missbruk) men inte leder till nettobesparingar? Syftet med denna studie är att utveckla ett mått på livskvalitet, ”goda år”.

Projektansvarig

Lars Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 53

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Exemplet visar att ekonomisk analys av offentlig verksamhet utan ett mått på individers livskvalitet är dömd att ge svårtolkade eller rent av vilseledande resultat. Syftet med vår studie är därför att utveckla ett mått på livskvalitet som vi kallar ”goda år”. Goda år kan användas för att beräkna om insatser är kostnadseffektiva, men också för att gradera sociala problem. Ju färre goda år en grupp kan räkna med, ju allvarligare är problemet.

Vi bygger vidare på en offentlig utredning (SOU 2015:56) som föreslog att livskvalitet skulle kunna mätas i termer av handlingsfrihet. Handlingsfrihet ger goda år, medan brist på handlingsfrihet ger svåra år. För att välja ut de "handlingsfriheter" som är viktigast för livskvalitet i dagens Sverige tänker vi använda livserfarna och kloka personer med olika bakgrund. Vi genomför också en stor enkätstudie i ett representativt urval.

De statistiska metoder som utvecklats för att skatta kvalitetsjusterade levnadsår kan också användas för att skatta "goda år". En bra metod för att göra en skala för att mäta "goda år" är WHO:s "parvis jämförelse", där två hypotetiska personer beskrivs i samma dimensioner men med olika nivåer av handlingsfrihet, och där respondenten bara har att bedöma vilken av de två som har en högre livskvalitet.

Externa finansiärer