"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)

Forskningsprojekt Västerbotten är glest befolkat och det är svårt att nå ut med samma kvalitet på vården till alla medborgare. Genom telemedicinska insatser i form av E-hälsa kan dock servicenivån höjas till en ganska ringa kostnad, i synnerhet om behandlingar utförs i grupp (och av studenter).

Syftet med det här projektet är att skapa och utvärdera en kostnadseffektiv internetbehandling mot stress- och sömnproblematik. Behandlingen ges genom KBT baserad psykoedukation och patienterna träffas i grupp vid fyra tillfällen, 2*1 timme per gång. I projektet utvärderas en internetversion av de stress- och sömnskolor som utvärderas i HUSS-I. I denna studie genomförs behandlingen i form av E-hälsa. Genom telemedicinska insatser som denna, ökar möjligheten att ge jämlik vård till alla.

Projektansvarig

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2026-08-31

Finansiering

Region Västerbotten och Företagsforskarskolan.
Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Det här projektet bidrar till bättre förståelse för insatser mot psykisk ohälsa, oavsett diagnos, och huruvida samma behandling kan ges direkt både på plats på hälsocentraler och via telemedicin med hjälp av psykologstudenter. Det finns många behandlingar på internet. Få av dessa behandlingar är dock vetenskapligt beprövade och evidensbaserade och de sker individuellt, inte i grupp vilket är mer kostnadseffektivt. Det här projektet bidrar till att ge evidens om behandling mot psykisk ohälsa, och tillsammans med HUSS-I bidrar det till att utvärdera både kostnadseffektiv och jämlik vård.

Genomförande

Stress- och sömnskolorna som utvärderas i HUSS-I kommer att konverteras till telemedicin i samarbete med Region Västerbotten. Innan de implementeras kommer dess praktiska genomförbarhet att utvärderas med enkät och intervjuer med fokusgrupper. Vi hoppas att studenter på psykologprogrammets femte termin kommer vara intresserade av att ge denna behandling i samma anda som de stress- och sömnskolor som ges i verkligheten i HUSS-I.

För mer detaljer om behandling och utvärdering se HUSS-I.

Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Senast uppdaterad: 2021-06-18