"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik

Forskningsprojekt E12 Atlantica BA3NET är ett forskningsprojekt med tre forskargrupper från tre universitet i Botnia-Atlantica regionens tre länder; Umeå universitet, Vasa universitet och Nord universitet. Vi arbetar i samverkan med de regionala och kommunala organisationerna i E12-regionen, de nationella trafikverken och andra nordiska aktörer.

Infrastrukturplanering är strikt nationell. Vilka metoder och modeller krävs för planering av infrastruktur i gränsöverskridande nordiska transportstråk? I projektet utvecklas kunskap, metoder och analysverktyg för åtgärdskalkyler vid nationsgränsöverskridande transportlänkar. Det öst-västliga stråket TEN-T E12 är ett typiskt sådant exempel. Andra är Mittstråket, Oslo-Sthlm 2.55. Syftet är att utveckla en långsiktig, stabil kunskapsinfrastruktur inom gränsöverskridande transportplanering. Kunskap som kan stödja aktörer i Botnia-Atlantica regionen som vill reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt. Målet är att presentera ett antal rapporter och internationellt publicerade artiklar samt att genomföra seminarier och konferenser där kunskap skapas och förmedlas. Uppdragsgivarnas långsiktiga mål är att stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 med förbättrade, hållbara kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna. Projektet samverkar med projektet ”E12 Atlantica Transport” som drivs av regionala och kommunala tjänstemän i Botnia-Atlantica regionen samt upphandlade konsulter.

Projektansvarig

Lars Westin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-11-30

Finansiering

INTERREG Botnia-Atlantica         Lars Westin
Trafikverket                               Jonas Westin  
Statens vegvesen                       Johan Lundberg
Jernbanedirektoratet                   Petri Helo
Föreningen Blå vägen                  Gisle Solvoll
MidtSkandia                               Thor-Erik Sandberg
Nordland fylkeskommune             Hanssen
Österbottens Förbund
Vasa stad

Summa:
2 800 000 SEK/år
542 000 NOK/år

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi, Regionalvetenskap

Projektbeskrivning

E12 ingår i det europeiska vägnätet från Helsingfors till Mo i Rana. De nordiska länderna har ett betydande handelsutbyte. Gränsresor sker för inköp, arbete och besök.  I ”E12 Atlantica BA3NET” jämför forskare från Nord, Umeå och Vasa universitet i Norge, Sverige och Finland ländernas infrastrukturplanering. Frågan är hur kan regionala och lokala aktörer kan arbeta när de vill se åtgärder på gränsöverskridande nordiska stråk som E12?

  • Infrastrukturplanering är strikt nationell. Nyttor och kostnader i andra länder räknas inte.
  • Offentliga åtgärder för färjor i länderna ses som nationell transportpolitik. Färjor mellan länder ses som kommersiell sjöfart. Att Vasa och Umeå driver en färja är exempel på  svag nordisk transportpolitik. Var Norden ett land, blev färjan inrikestrafik.
  • Nationell planering verkar för samhällsekonomisk effektivitet i centrala delar av varje lands transportsystem. Planeringen verkar däremot inte med säkerhet för samhällsekonomisk effektivitet på nordisk nivå och i gränsregionala transportsystem.
  • Regioner har större möjlighet att delta i beslut om nationella än mellannordiska investeringar.
  • Gränsregioners aktörer måste lägga mer resurser på dialoger med trafikverk och nationella processer, än aktörer närmare nationella centra. Beslutsprocessen för gränsöverskridande infrastruktur blir ett gränsregionalt hinder.
  • Analysen har inte visat att det sker systematiska fel i Trafikverkets mätningar av trafikflöden men i den svenska prognosmodellen för gods har transporter på E12 mellan Storuman och norska gränsen uteslutits.
  • En jämförelse av ländernas kalkyler, visar på skillnader som inte motiveras men påverkar resultatet.
  • Möjligheten att analysera godsflöden på regional nivå är överlag begränsad. 

E12-regionens organisationer verkar för en europeisk organisering, ett EGTS, där regionen kan utveckla en grön och gränsöverskridande transportpolitik.

Senast uppdaterad: 2019-10-14