"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att med hjälp av intervjuer (individuellt respektive i fokusgrupper) med omsorgsgivare, omsorgstagare och enhetschefer, beskriva och analysera omsorgstagares respektive omsorgsgivares erfarenheter av att ge/ta emot intim hjälp och omsorg i hemmet, jämte de organisatoriska förutsättningar som villkorar god omsorg för omsorgstagaren.

Att åldras eller att leva med funktionshinder innebär ofta att leva med stöd och hjälp från andra, ofta hemtjänsten, för att hantera vardagen. Att vara i behov av hjälp med sådant som har med kroppen att göra – till exempel toalettbesök, blöjbyten, dusch, bad, tandborstning, rakning etc. kan vara svårt och väcker en rad känslor, samtidigt som integritet och värdighet utmanas som allra mest. Intim hjälp och omsorg som ges i ordinärt boende innebär att såväl relationen mellan brukare och personal, liksom situationen i sin helhet, blir extra vansklig.

Projektansvarig

Hildur Kalman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Kampradstiftelsen 4,1 miljoner

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Trots de utmaningar som ges av att bli hjälpt av/hjälpa någon med det mest intima saknas idag kunskap om hur de ideal som uttrycks i lagar och riktlinjer – delaktighet, inflytande och individanpassning – ska främjas då intim omsorg i ordinärt boende ges, såväl i socialvetenskaplig forskning som i praktiken. Framför allt saknas forskning inriktad på förstahandsbeskrivningar, dvs egna erfarenheter av att ge och ta emot intim hjälp och omsorg. Klart är att personal med bristfällig utbildning ofta är utlämnade till att hitta egna lösningar och strategier i förhållande till de utmaningar som att arbete med personer med omfattande och komplexa hjälpbehov kan innebära.

Syftet är att beskriva och analysera omsorgstagares och omsorgsgivares erfarenheter av att ge/ta emot intim hjälp och omsorg i hemmet. I fokus för individuella respektive fokusgruppsintervjuer står följande frågeställningar/teman:
-upplevelser av att vardagligen ge/ta emot intim hjälp och omsorg;
-avgörande erfarenheter, tillfällen då insatsen fungerat särskilt bra/ dåligt;
- hur värdighet, integritet och delaktighet kan tryggas i samband med intim hjälp och omsorg;
- hur organisationen av hjälp i hemmet kan möjliggöra eller försvåra utförandet av intim hjälp och omsorg.

I förlängningen kan resultaten informera arbetet med att skapa väl grundade riktlinjer för omsorg i ordinärt boende, samt för utbildningsmaterial för anställda i hemtjänst/personlig assistans.

Senast uppdaterad: 2021-09-08