Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri

Forskningsprojekt Statsvetenskapliga institutionen har uppdragits att under en femårsperiod (2016-2021) följa och analysera arbetet – i en så kallad löpande lärande utvärdering (s.k. följeforskning) av EIP-Agri.

EIP-Agri är en satsning inom Landsbygdsprogrammet i form av i) stöd för att bilda innovationsgrupper och ii) stöd till innovationsprojekt riktade mot jordbruks-, trädgårds- och rennäringen. Utvärderingens första fas har fokuserat på ansöknings- och beslutsprocesserna för innovationsstödet och hur handläggning och beslut inom EIP-Agri fungerar i praktiken. Projektets andra fas analyserar om innovationsstödet inom EIP-Agri verkligen leder till en ökning i innovationsgraden och därav förväntade effekter i enlighet med målen. Utvärderingsuppdraget är främst kvalitativt till sin karaktär.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-11-30 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsämne

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet är att göra en löpande lärande utvärdering av särskilda EIP-Agri satsningar i form av stöd för att bilda innovationsgrupper, och stöd till innovationsprojekt.

Utvärderingen vägleds av tre övergripande frågor formulerade av uppdragsgivaren, vilka kommer att preciseras ytterligare under projektets gång av utvärderingsgruppen i nära samarbete med uppdragsgivaren:

1. Är åtgärderna inom EIP-Agri utformade och genomförda på ett sätt som bidrar till relevanta innovationer?
2. Har programmet ökat landsbygdsföretagens aktivitet i innovationssystemet?
3. Har de innovationsfrämjande åtgärderna inom EIP-Agri utformats och genomförts på ett sätt som effektivt kan förväntas bidra till:
i. ökad konkurrenskraft på den svenska landsbygden och
ii. uppfyllandet av nationella miljö- och klimatmål?

En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att undersöka dessa frågor, och avrapporteras kontinuerligt till uppdragsgivaren och involverade aktörer.