Hoppa direkt till innehållet
printicon

Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri

Forskningsprojekt Statsvetenskapliga institutionen har uppdragits att under en femårsperiod (2016-2021) följa och analysera arbetet – i en så kallad löpande lärande utvärdering (s.k. följeforskning) av EIP-Agri.

EIP-Agri är en satsning inom Landsbygdsprogrammet i form av i) stöd för att bilda innovationsgrupper och ii) stöd till innovationsprojekt. EIP-Agri är en riktad satsning inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringen. Den nya utformningen av innovationsstödet inom EIP-Agri föranleder analys av om denna satsning verkligen leder till en ökning i innovationsgraden och därav förväntade effekter. Utvärderingsuppdraget är främst kvalitativt till sin karaktär. I inledningsfasen har utvärderingen primärt fokus på ansöknings- och beslutsprocesserna för innovationsstödet och har kartlagt hur handläggning och beslut inom EIP-Agri fungerar i praktiken.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

2016-11-30 2021-12-31

Forskningsämne

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet är att göra en löpande lärande utvärdering av särskilda EIP-Agri satsningar i form av stöd för att bilda innovationsgrupper, och stöd till innovationsprojekt.

Utvärderingen vägleds av tre övergripande frågor formulerade av uppdragsgivaren, vilka kommer att preciseras ytterligare under projektets gång av utvärderingsgruppen i nära samarbete med uppdragsgivaren:

1. Är åtgärderna inom EIP-Agri utformade och genomförda på ett sätt som bidrar till relevanta innovationer?
2. Har programmet ökat landsbygdsföretagens aktivitet i innovationssystemet?
3. Har de innovationsfrämjande åtgärderna inom EIP-Agri utformats och genomförts på ett sätt som effektivt kan förväntas bidra till:
i. ökad konkurrenskraft på den svenska landsbygden och
ii. uppfyllandet av nationella miljö- och klimatmål?

En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att undersöka dessa frågor, och avrapporteras kontinuerligt till uppdragsgivaren och involverade aktörer.