"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg

Forskningsprojekt Projektets problemställning behandlar hur den kommunala hemtjänsten förhåller sig i en kontext med konkurrens från privata utförare. Frågan är om och hur kommunerna använder strategier för att utveckla verksamheten i denna kontext.

Projektets syfte är att beskriva och förklara utformandet, mottagandet och genomförandet av strategier för den kommunala hemtjänsten inom en konkurrensutsatt äldreomsorg. Projektet baseras på empiriska fallstudier av sex kommuner där vi intervjuar politiker, tjänstemän och anställda inom hemtjänst.

Projektansvarig

David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2023-12-31

Finansiering

Finansiering: Forte dnr. 2018-00423

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) har det inom många kommuner uppstått en marknad av olika typer av utförare inom hemtjänsten: Privata, offentliga och ideella. Frågan är hur kommunerna använder strategier för att utveckla verksamheten i denna kontext. Projektets syfte är att beskriva och förklara utformandet, mottagandet och genomförandet av strategier för den kommunala hemtjänsten inom en konkurrensutsatt äldreomsorg. Följande forskningsfrågor besvaras i projektet: (a) Har kommunerna utformat strategier för den offentliga hemtjänsten? (b) I fall så skett, är det ett uttryck för ett lärande i riktning mot antingen konvergens eller divergens? (c) Hur har strategierna mottagits och genomförts av personalen i verksamheterna: Kan, vill och förstår personalen själva genomförandet av strategierna?

Studien tar avstamp i litteraturen om marknadisering av äldreomsorgen. Vi menar att den litteraturen alltför ensidigt uppmärksammat privata och ideella utförare inom hemtjänsten, medan offentliga utförare ”tagits för givna” och inte studerats. För att analysera den kommunala hemtjänstens strategier används ett organisationsteoretiskt perspektiv. Mot denna bakgrund utvecklar vi en ansats som uppmärksammar kommunala strategier för den offentliga hemtjänsten i en konkurrensutsatt miljö. Strategier för verksamhetsutveckling är en förutsättning för att uppnå en god kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen. Samtidigt finns en risk att offentlig verksamhet alltför okritiskt kopierar lösningar från privata aktörer, vilket riskerar att hota den offentliga förvaltningens grundläggande värden.

Forskningsfrågorna besvaras genom empiriska fallstudier av sex kommuner, där empiri samlas in genom kvalitativa intervjuer med politiker, tjänstemän och anställda inom hemtjänst. Dessutom analyseras relevanta dokument och handlingsplaner.

Publikationer

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2024
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 2024:3.

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2024
Abolishing the Act on System of Choice in Swedish eldercare: on arguments and replacements in the municipalities 
International Journal of Public Sector Management
Vol. 37, (2) : 141-158.

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2023
Conservation or disappearance? The public provider of home care services in a system of choice.
Public Management Review.
Vol. 25, (1) : 63-83.

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2022
”Kunden i fokus!” – Om den kommunala hemtjänstens presentation av
verksamheten i en marknadiserad äldreomsorg
Nordisk Administrativt Tidsskrift
Vol. 99, (3).

Feltenius, David; Wide, Jessika. 2019.
Business as usual?: Civil society organizations in a marketized Swedish welfare state.
Journal of Civil Society.
Vol. 15, (3) : 230-248

Senast uppdaterad: 2024-03-25