"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MELODY

Forskningsprojekt MELODY är ett svar på Europeiska unionens handlingsplan för CBRN-händelser som understryker medlemsstaternas plikt att förse samtliga drabbade med vård vid en CBRN händelse. Syftet med projektet är därför att utveckla en samstämd läroplan inom CBRN-träning för utrycknings- och sjukvårdspersonal inom EU.

Målsättningen med MELODY är att avgränsa, utveckla och förmedla en läroplan för CBRN-träning, baserad på självupplevda behov och brister hos aktiv utrycknings- och sjukvårdspersonal inom EU. Grundtanken är att en gemensam insats för att förbereda utryckningspersonal för CBRN-händelser ökar effektiviteten, samarbete över gränserna, och stärker den allmänna beredskapen mot CBRN-hot i hela EU. Projektet består av tio samarbetspartners från nio olika länder och leds av Dr. Carlos Rojas Palma, SCK•CEN, Belgien.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-31 2022-12-31

Finansiering

EU-kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Europeiska CBRNE-centret, Humlab

Projektbeskrivning

I Europakommissionens handlingsplan för CBRN-ämnen som gavs ut 2017 står att trots att terroristgrupper ännu inte använt farliga ämnen i attacker inom Europa, finns trovärdiga indikatorer på att det kan komma att ske. Om terroristgrupper är redo att attackera med farliga ämnen, måste utrycknings- och sjukvårdspersonal också vara redo. Dessutom bör hänsyn tas till personalens behov när deras läroplan utvecklas. I handlingsplanen står också att ”behovet av att stärka EU-samarbete och av förstärkt motståndskraft gentemot CBRN-hot vad gäller förebyggande, beredskap och gensvar, kräver betydande investeringar av medlemsstaterna” och att det krävs närmare samarbete och synergi över landsgränserna. MELODY ska därför skapa en samstämd läroplan för CBRN-träning som kan användas över hela EU, och därmed bidra till ökad samverkan och gemensamt försvar.

Genomförande
Träning inom CBRN är ofta både begränsad och otillräcklig för de flesta utryckningsstyrkor i EU:s medlemsstater, dessutom varierar träningsmetoder och procedurer kraftigt mellan länder. MELODY tar hänsyn till detta, samt till skillnader i utbildningsbehov hos alltifrån personal på plats till befäl i beslutsfattande positioner. Information och kunskap måste hållas vid liv för att tjäna sitt syfte, allt utbildningsmaterial kommer därför anpassas till träning/utbildning för olika behov samt  för upprepade träningstillfällen.

De specifika delmålen för MELODY innefattar:

  • En övergripande inventering av existerande läroplaner och träningsmaterial inom CBRN för utrycknings- och sjukvårdspersonal
  • Samråd med aktiv personal på olika nivåer angående existerande material
  • Identifiering av skillnader mellan redan existerande material och aktuella behov hos slutanvändare
  • Förespråkandet av en samstämmig beredskap och ett enhetligt gensvar mot CBRN-hot över hela EU och fostrandet av gränsöverskridande samverkan genom en gemensam utbildningsplan
  • Utvecklingen av en läroplan och träningsmaterial för test och användning i ett antal medlemsländer
  • Fostrandet av sektorövergripande samverkan genom gemensam träning för olika myndigheter och organisationer
  • Hänsyn till slutanvändares perspektiv och behov i framställandet av utbildningsmaterial

Resultat
Vid det treåriga projektets avslut förväntas leverans av en komplett, behovsanpassad och kvalitetssäkrad och kontrollerad läroplan inom CBRN. MELODYs framgång kan mätas enligt indikatorer som

  • Antagandet av läroplanen av medlemsländer inom EU
  • Den fastställda kvalitén av utbildningsmaterialet
  • Den uppmätta användningen av material och anläggningar
Senast uppdaterad: 2023-11-29