"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MEMO studien - en studie om biverkningar av metformin med intervjuer av patienters upplevelse och analys av mikrobiota

Forskningsprojekt .

Vi vill undersöka bakgrunden till varför vissa personer med typ 2 diabetes fortsätter med behandling med metformin medan andra avslutar behandlingen samt om de magtarmbiverkningar som kan uppstå vid behandling med metformin beror på en ofördelaktig bakterieflora i tarmen.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Externa finansiärer

Diabetesfonden, Region Västerbotten, Diabetes Wellness Sverige

Projektbeskrivning

Bakgrund

Typ 2 diabetes (T2D) är en av Sveriges största folksjukdomar som medför risk för nedsatt livskvalitet och för tidig död; behandlingen består av livsstilsråd samt läkemedelsbehandling. Metformin är förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling av T2D enligt Socialstyrelsen. Nackdelen med metformin är biverkningarna, en fjärdedel drabbas av mag-tarmbesvär. Vi har i en studie noterat att flera personer fortsätter med metformin trots biverkningar medan andra slutar kort efter att de börjat med metformin på grund av biverkningarna. Orsaken till varför vissa väljer att kvarstå på behandlingen medan andra avslutar den är inte klarlagd. De biologiska orsakerna till biverkningarna är också oklar, nya studier pekar på att metformin förändrar bakteriefloran i tarmarna.

Syfte

Vi vill undersöka vad som motiverar personer med T2D att kvarstå respektive avsluta behandling med metformin samt undersöka om biverkningarna beror på en ofördelaktig sammansättning av bakteriefloran.

Metod

Vi ska genomföra en nationell studie med personer med nyligen diagnosticerad T2D; de gör tre besök under fyra månader; ett före behandling med metformin och två efter de påbörjat behandlingen. Deltagarna fyller i frågeformulär avseende mag-tarmbiverkningar vid besöken samt lämnar blod- och avföringsprover. Vi kommer att intervjua ett urval av deltagarna om deras erfarenheter av behandling av metformin. Bakteriefloran i avföringsproverna analyseras med den senaste laboratorietekniken.

Relevans

Resultatet av vår intervjustudie ger kunskap om tänkbara motiv för att kvarstå/avsluta behandling med metformin vilket underlättar kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter. Vi kommer att identifiera vilka som har en bakterieflora som medför att man inte bör använda metformin som förstahandsalternativ. Sammantaget medför vår studie en individualiserad behandling för personer med T2D. Det bidrar till förbättrad livskvalitet samt att fler tolererar behandlingen och därmed reduceras riskerna för komplikationer och för tidig död.

Externa finansiärer

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-15