"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöhälsostudien i Västerbotten

Forskningsprojekt Projektet möter upp mot den ökande stressrelaterade psykiska ohälsan i befolkning genom att undersöka bl a förekomst och riskfaktorer för psykiska och somatiska hälsobesvär i syfte att utveckla och testa förklaringsmodeller i förebyggande syfte.

Projektet är en longitudinell enkätbaserad befolkningsstudie med data insamlat år 2010, 2013 och 2016 från 3406 vuxna personer i Västerbotten i syfte att undersöka psykiska och somatiska hälsobesvär hos befolkningen. Studien har ett särskilt fokus på särskilda miljökänsligheter och astma/allergi, men inkluderar även en rad andra hälsobesvär med stressrelaterad problematik och psykosomatik. Resultaten förväntas ge värdefull information om förekomst, insjuknande, samsjuklighet, riskfaktorer och förklaringsmodeller för psykisk och kroppslig ohälsa.

Projektansvarig

Steven Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2024-12-31

Finansiering

AFA Försäkring
Botnia-Atlantica Programmet
Astma- och Allergiförbundets forskningsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Så många som ca 20% av kvinnor och 14% av män i befolkningen lider idag av psykisk ohälsa, vilket utöver lidande hos individen innebär en tung belastning på primärvården. Ca 1/3 av kvinnor och 1/4 av män som söker primärvård är höga i stress, och ca 1/3 av befolkningen har sömnproblem, vilket kan koppas till det faktum att 30–50% av alla kroppsliga symptom hos patienter som söker sig till primärvården är fysiopatologiskt oförklarade – istället i stor utsträckning med underliggande stress- och sömnproblematik.

Ett primärt syfte är att studera förekomst, insjuknande, samsjuklighet och riskfaktorer för olika former av psykisk och somatisk ohälsa, och har för avsikt att utveckla och empiriskt testa förklaringsmodeller för dessa tillstånd. Ett särskilt fokus ligger på funktionella somatiska syndrom såsom särskilda miljökänsligheter och tillstånd som är starkt kopplade till dessa, såsom astma och allergi. Jämförelser görs mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper. Ett sekundärt syfte är att utveckla och validera enkätinstrument och ta fram normativa data för dessa.  

Designen är longitudinell, med datainsamling genomförd 2010 (n=3406), 2013 (n=2336) och 2016 (n=1837). Deltagarna i studien utgör ett slumpmässigt urval av befolkningen i Västerbotten, 18-79 år, och är stratifierat för ålder och kön. Västerbotten har en ålder- och könsfördelning som är mycket lik den för Sverige i sin helhet. Datainsamlingen har genomförts med enkät som innehållit ett stort antal validerade enkätinstrument för undersökning av psykisk och somatisk hälsa. Datat innehåller information om demografi, sjukdomsdiagnoser, symtom, symtom-triggerfaktorer, symtom-attribuering, stress, utbrändhet, sömnsvårigheter, somatisering, hjälplöshet, hopplöshet, ångest, depression, modern hälsooro, särskilda miljökänsligheter, astma/allergi, copingstrategier och socialt stöd. Projektet har hittills resulterat i fyra doktorsavhandlingar och ett 30-tal artiklar i referee-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2021-06-18