"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: webb

Muskel- och ledbesvär hos äldre – är kiropraktorer en outnyttjad resurs?

Forskningsprojekt Antalet äldre individer ökar i hela världen och hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar att hantera den växande skaran patienter med åldersrelaterade besvär. Idag finns inga studier som undersökt kiropraktorers roll och betydelse i behandling av äldre patienter med muskel- och ledbesvär. Ett viktigt första steg är därför att undersöka egenskaper hos kiropraktorer som ofta behandlar denna växande grupp av patienter samt att studera deras kliniska vardag.

Tidiga och adekvata insatser skulle potentiellt kunna innebära förbättrad omvårdnad av äldre med muskel- och ledbesvär och därmed förhindra utveckling av långvariga smärta. Projektets syfte är därför att studera kiropraktorers erfarenheter och uppfattningar kring behandling och omhändertagandet av patienter 55 år och äldre med muskel- och ledbesvär i fyra europeiska länder. Projektet kommer att bidra med nya insikter kring hur muskel- och ledbesvär hos äldre kan utredas och behandlas av kiropraktorer samt fastställa rollen en kiropraktor skulle kunna ha inom primärvården.

Projektansvarig

Cecilia Bergström
Staff scientist
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

Hälso-och sjukvården står inför stora utmaningar att hantera den växande skaran patienter med åldersrelaterade besvär där tidiga insatser kan minska risken för funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och det enskilda lidandet. Därtill reduceras negativa långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenser, produktionsbortfall och rehabiliteringskostnader. Om kiropraktisk behandling och omhändertagande bidrar till bibehållen funktion och förbättrad hälsa hos äldre, kan det minska arbetsbelastning på läkare inom primärvården, optimera tillgängliga vårdresurser och minska kostnaderna för samhället i stort.

Det överordnade syftet med projektet är att studera kiropraktorers erfarenheter och uppfattningar kring behandling och omhändertagandet av patienter 55 år och äldre med muskel- och ledbesvär i fyra europeiska länder (Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige). Detta forskningsprojekt kommer att bidra med nya insikter kring muskel- och ledbesvär som i stor utsträckning drabbar den ständigt ökande gruppen av äldre människor. Projektet kommer att redogöra för hur muskel- och ledbesvär hos äldre kan utredas och behandlas av kiropraktorer, så att rollen som primärkontakt inom den offentliga hälso- och sjukvården kan värderas.

Forskningsprojektet kommer att bidra till att öka kunskapen med avseende på kiropraktorers erfarenhet kring behandling och omhändertagandet av äldre patienter (55 år och äldre) med muskel- och ledbesvär med fokus på utmaningar som samsjuklighet, läkemedelsanvändning, utmaningar kring patientrådgivning. Projektet kommer identifiera hinder och begräsningar beträffande vård/samvård av dessa patienter.

Studien kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder. Information kommer att samlas in genom semi-strukturerade djupintervjuer med kiropraktorer som frekvent behandlar äldre patienter med muskel- och ledbesvär i Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för att utveckla ett elektroniskt frågeformulär som kommer att skickas ut till kiropraktorer i samtliga fyra länder.

Senast uppdaterad: 2022-05-25