"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv

Forskningsprojekt Forskning visar att chefers ledarskap har stor inverkan på anställdas upplevelse av stress och ohälsa. Chefers ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön innebär alltså att ledarskapet är en viktig faktor i organisationer för att hantera och förhindra uppkomst av ohälsa. Det är viktigt att förstå hur destruktiva ledarbeteenden uppstår för att reducera ohälsa i arbetslivet.

Syftet med projektet är att, genom att kartlägga förekomsten av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv samt undersöka faktorer som bidrar till att det uppstår, öka kunskapen inom området.

Projektansvarig

Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

AFA försäkring

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Destruktivt ledarskap beskrivs som en process över tid där chefen agerar fientligt och/eller hindrande i relation till en anställds aktiviteter, upplevelser och/eller relationer. Tidigare studier visar att destruktivt ledarskap är särskilt kopplat till just medarbetares ohälsa, men även till ökad personalomsättning och kontraproduktiva medarbetarbeteenden. Det vi ska undersöka i det här projektet är hur utbrett destruktivt ledarskap är i svenskt arbetsliv samt vad det är som ligger till grund för att destruktivt ledarskap kan uppstå och hur dessa underliggande faktorer påverkar varandra. Ett undersyfte med projektet är att validera ett instrument för att mäta destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv, något som idag saknas.

Förekomst av destruktivt ledarskap
Det har tidigare antagits att destruktivt ledarskap inte alls är särskilt utbrett, utan sällan förekommande på arbetsplatser. Det har därför inte funnits tydliga incitament att bedriva omfattande forskning på området. Men nyliga studier bland annat från Norge visar att destruktivt ledarskap är relativt vanligt förekommande på arbetsplatser, med en utbredning på mellan ca 30-60%. Dessa höga siffror indikerar att destruktivt ledarskap är ett mer utbrett problem än man tidigare trott, vilket gör det angeläget att undersöka i vilken omfattning destruktivt ledarskap förekommer i svenskt arbetsliv och i svenska organisationer, något det idag saknas kunskap om.

Faktorer som ger upphov till ett destruktivt ledarskap
Idag finns det ett fåtal studier på området med koppling till svenskt arbetsliv. De studier som finns visar att destruktivt ledarskap är relaterat till utbrändhet, intention att sluta, låg tillit till ledaren samt ett sämre arbetsklimat. För att förebygga och förhindra dessa allvarliga konsekvenser blir det viktigt att förstå vilka faktorer som bidrar till att destruktivt ledarskap uppstår och hur dessa faktorer samspelar med varandra. Det här forskningsprojektet förväntas presentera ny kunskap om hur destruktivt ledarskap uppstår på arbetsplatser i Sverige, samt förslag på möjliga åtgärder för att förhindra att det sker.

Datainsamling
Projektet sträcker sig över en tid på tre år vilket möjliggör att insamlandet av data kan ske vid flera tillfällen för att kunna se utveckling över tid. Faktorer på flera olika nivåer kommer att studeras för att se vilka som ger upphov till ett destruktivt ledarskap och på vilket sätt faktorerna samspelar med varandra. Faktorer som kommer att studeras är kopplade till chefer, medarbetare och organisatoriska förutsättningar. Datainsamling för projektet sker med hjälp av en enkät som skickas ut vid två mättillfällen med sex månaders mellanrum. Data samlas in med hjälp av Statistikmyndigheten SCB.

Nyckelord
Destruktivt ledarskap, chefer, medarbetares ohälsa. 

Har du frågor på projektet hör gärna av dig till Susanne Tafvelin, ansvarig för projektet.

Publikationer

Tafvelin, S., Lundmark, R., von Thiele Schwarz, U., & Stenling, A. (2022). Why do leaders engage in destructive behaviours? The role of leaders’ working environment and stress. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/joop.12413

Lundmark, R., Stenling, A., von Thiele Schwarz, U., & Tafvelin, S. (2021). Appetite for Destruction: A Psychometric Examination and Prevalence Estimation of Destructive Leadership in Sweden. Frontiers in Psychology, 12. Published. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.668838

Senast uppdaterad: 2022-12-02