"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Orsaker till sjukdomar i rörelseorganen och dess långsiktiga konsekvenser – en registerstudie

Forskningsprojekt Sjukdomar i rörelseorganen är vanligt förekommande i samhället och tillsammans med psykisk ohälsa orsakar de en majoritet av sjukfrånvaro och förtidspension. Detta innebär, förutom de stora konsekvenserna för den drabbade individen, betydande samhällsekonomiska konsekvenser. I detta projekt så nyttjar vi unika data från en kohort av byggnadsarbetare som via företagshälsovården undersökt hälsa och arbetsmiljö för att länka samman med register från hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Det övergripande syftet är att: 1. Att undersöka betydelsen av exponering för biomekaniska faktorer i arbetet (kraft, arbetsställningar och repetitivt) och individuella faktorer för uppkomst av sjukdomar i rörelseorganen. 2. Att undersöka vilka konsekvenser dessa sjukdomar får på framtida arbete och om det föranleder att man i större utsträckning lämnar arbetslivet i förtid. Resultaten ger värdefull vägledning för att jobba förebyggande med arbetsmiljön i byggsektorn, samtidigt som den ger ett mer robust underlag för försäkringsmedicinska bedömningar.

Projektansvarig

Jens Wahlström
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-06-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Projektet har på grund av coronapandemin blivit försenat. Vi har vid två tillfällen genomfört uttag från öppen- och slutenvårdsregister, 2017 med en komplettering under 2021. Vidare har även registeruttag hos SCB (LISA-data) och Försäkringskassan skett. På grund av bristande kvalité i den jobbexponeringsmatris som fanns tillgänglig så gjorde vi en ny reviderad jobbexponeringsmatris som bygger på de befintliga data som fanns i registrerat sedan tidigare. Som planerat har vi också använt data från en mindre del av studiepopulationen för att kunna jämföra självskattade exponeringsdata med de som vi tagit fram i jobbexponeringsmatrisen.               

Vi har så här långt genomfört studier på samband mellan biomekaniska faktorer i arbetet och operation av perifera nervinklämningar i underarmen (ulnaris- och radialisentrapment; Jackson et al. 2019). Detta är de klart största studierna som finns inom området och kommer att få betydelse för hur bl a försäkringsmedicinska bedömningar görs.  Vi har också genomfört studier på operationer för sjukdom i axelleden (impingement) och för operation i nacken. I dessa studier ser vi också tydliga samband mellan faktorer i arbetsmiljön och sjukdom, men vi har också följt upp förtidspension och ser att det är vanligare förekommande i de grupper som drabbats av sjukdomar i rörelseorganen än i den övriga studiepopulationen. Vidare har vi observerat tydliga samband mellan självrapporterade besvär och senare allvarlig sjukdom som leder till sjukhusvård eller kirurgiska ingrepp.

Arbetet går nu vidare med att söka ytterligare finansiering för att kunna genomföra ytterligare studier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-20