"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

Forskningsprojekt PARRISE – Ett EU-projekt (FP7-SiS) för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ ( http://www.parrise.eu )

Övergripande syfte med EU-projektet PARRISE ( http://www.parrise.eu ) är att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ. Projektet bygger på erfarenheter från forskare/lärarutbildare från 18 institutioner i 11 länder. Projektet ska ge en forskningsbaserad vidareutveckling av undervisningsstrategier där elever lär naturvetenskap utifrån aktuella och relevanta samhällsfrågor (SSI=socio-scientific issues) och med ett systematiskt undersökande arbetssätt (inquiry-based learning, IBL).

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2017-12-31

Finansiering

FP7-Science in Society, 2014-2017: 1 180 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Övergripande syfte med EU-projektet PARRISE är att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ.
Projektet bygger på erfarenheter från forskare/lärarutbildare från 18 institutioner i 11 länder. Projektet ska ge en forskningsbaserad vidareutveckling av undervisningsstrategier där elever lär naturvetenskap utifrån aktuella och relevanta samhällsfrågor (SSI=socio-scientific issues) och med ett systematiskt undersökande arbetssätt (inquiry-based learning, IBL). Detta för att för att få kunskap om naturveten¬skapens verksamhet och karaktär samt utveckla elevernas förmåga att resonera kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt. Detta är precis de förmågor som kursplanerna och ämnesplanerna för de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan och gymnasieskolan lyfter fram som viktiga för att nå naturvetenskaplig allmänbildning (scientific literacy). Resultatet från projektet kommer att implementeras i kompetensutvecklingskurser för lärare och lärarstudenter.

Projektet baseras på design-baserad forskning; en tillämpad metod där forskare och lärare samarbetar i syfte att utveckla och förfina såväl teorier som undervisningsmetoder. Designforskningen kommer hjälpa oss förstå den process i vilken lärare engageras i att förändra sin undervisning mot att i högre grad utveckla elevernas förmåga att genomföra undersökningar, granska och värdera resultat samt argumentera och ta ställning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.
För att motivera en lärare att förändra sin undervisning krävs att han eller hon har en övertygelse om att undervisningen kommer bli bättre, kunskap om metoder som kan fungera och en vilja att prova dessa. En framgångsrik kompetensutvecklingsinsats bör därför bygga på utveckling av personlig kompetens, känsla av gemensamt mål och autonomi för uppgiften att förändra klassrumspraktiken.

I detta projekt kommer workshops att anordnas för att: 1) stimulera diskussion kring kunskapssyn och innehållsfrågor i SSIBL-undervisning, 2) stimulera erfarenhetsutbyte kring den pedagogiska praktiken, samt 3) stimulera lärares reflektion över erfarenheterna av SSIBL i naturvetenskapsundervisningen. Forskningsfrågorna är:
• Hur uppfattar lärare (på olika skolnivåer) mål och värden med SSIBL-undervisning?
• Hur kan kompetensutvecklingen påverka lärares professionella lärande och lärares uppfattningar och värderingar kring SSIBL?
• På vilka sätt kommer lärarnas utveckling att medföra förändringar i klassrumspraktiken?
• Hur kan lärare utveckla bedömningsstrategier som passar den förändrade undervisningen?
• Hur kan lärares reflektion påverka viljan och förmågan att vidareutveckla SSIBL-undervisningen?

Projektet kommer att öka vår teoretiska förståelse för lärares professionella utveckling för SSIBL-undervisning och ge en forskningsbaserad vidareutveckling av innehåll och undervisningsstrategier i kompetentutvecklingskurser för lärare och lärarstudenter.

Senast uppdaterad: 2024-04-03