"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PIS - Podsändningar i skolan

Forskningsprojekt Forskningsprojektet fokuserar på hur man genom att paketera "skola" i ungdomars kulturbas kan öka intresset och engagemanget för lärande.

I projektet ingår 11 skolor där lärare förses med utrustning för att spela in material som är relevant för deras matematikundervisning. Detta distribueras sedan till elever genom att de får prenumerera på filmerna i form av podsändningar. Projektet vill svara på frågor som rör elevernas intresse för ämnet och arbetssättets möjligheter och begränsningar. Frågor om lärares kompetensutveckling ingår också, liksom frågor om attityder till lärande i allmänhet och matematik i synnerhet. Projektet presenteras på www.rektorsakademien.se/projektet.html

Projektansvarig

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2007-12-31

Finansiering

Finansår , 2007

huvudman: IML, finansiar: Rektorsakademien, Myndigheten för Skolutveckling och Apple Computer, y2007: 350,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Den övergripande forskningsfrågan i detta projekt är ”ökar elevernas intresse för lärande när matematik eller andra ämnen presenteras i deras egen kulturbas?” Genom att låta lärare producera korta videofilmed, sk. podsändningar, tar skolämnen plats i ungdomarnas vardag. Fokus i forskningen kommer att vara på möjligheter och begränsningar när det gäller podsändningar i matematikundervisning.

11 skolor från olika delar av Sverige deltar i projektet. Varje skola får teknisk utrustning för att lärarna ska kunna producera podsändningar. Varje elever får tillgång till en mp3-spelare, modell Apple iPod, under halva projekttiden. Uppdraget till lärarna är att producera material som de anser är relevant för sin undervisning. Inga instruktioner vad gäller innehållet ges.

De resultat som kan erhållas i studien kan variera. Dels finns de uppenbara möjligheterna att få resultat angående eventuell påverkan på elevernas attityder och inställning till lärande i allmänhet och till matematik i synnerhet. Vi kan också få resultat som rör innehållet i podsändningar. Vilken matematik behandlas och vad ges eleven möjlighet att lära sig? Möjligheter finns också att få information som rör lärares kompetensutveckling och implementering av tekniska hjälpmedel i skolan.

Forskningsdesign

Vi kommer att dela in projektet i två delar. I den ena delen analyserar vi vad som händer i 10 av de 11 skolorna med hjälp av enkäter, intervjuer, skolbesök och observationer. I den andra delen har vi ett närmare samarbete med det två lärarna och ger stör till dessa i deras utveckling av modellen att använda podsändningar i undervisningen.

Tack vare denna dubbla forskningsansats kan vi få en bredare flora av resultat, särkskilt när det gäller lärares kompetensutveckling och möjligheter och begränsningar när det gäller podsändningar i matematikundervisning.
Senast uppdaterad: 2018-06-20