"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

QUING - Quality in Gender + Equality Policies

Forskningsprojekt Syftet med QUING är att granska jämställdhetspolitiken i EUs medlems- och ansökarländer ur ett intersektionellt perspektiv. Projektet finansieras inom ramen för EUs 6:e ramprogram och pågår mellan 2006 och 2011.

I QUING är siktet inställt på att undersöka vilka ramar för förändring som den europeiska jämställdhetspolitiken ger. Hur skapar politiken föreställningar om kön/genus, etnicitet/ras, sexualitet, klass, religion och funktion? Inom projektet genomförs både studier av jämställdhetspoltikens institutioner samt policyanalyser av centrala frågor rörande arbetsmarknad, partnerskap/familj samt mäns våld mot kvinnor.

Projektansvarig

Malin Rönnblom
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-10 2011-03-31

Finansiering

EU 6e ram., 2006-2007: 4 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

EU är en mångfacetterad institution med ambitioner om ömsesidig respekt mellan dess olika medborgare och kulturer. Målsättningar som mångfald och inklusion ska uppnås genom att motarbeta hierarkisering, orättvisor och utanförskap. Trots detta finns många exempel på exkludering och polarisering, inte minst relaterade till etnicitet, religion och sexualitet. Kön/genus bör också betraktas som konstitutiva för dessa motsättningar samtidigt som jämställdhetspolitiken är det mest utvecklade politikområdet när det gäller att motverka olika former av orättvisor och diskriminering. Därmed bör också jämställdhetspolitik kunna fungera som en utgångspunkt för politik som fokuserar andra former av underordning, en form av inlusiv politik.

QUING har som syfte att skapa kunskap för en sådan inklusiv politik. Fokus ligger på hur olika former av ojämlikheter kan relateras till varandra genom ett intersektionellt förhållningssätt samt hur teknokratiska tendenser inom detta område kan motverkas. I projektet analyseras även hur den nuvarande jämställdhetspolitiken formuleras och hur denna kan förbättras i betydelsen inriktas mot målsättningen om ett jämställt medborgarskap i ett multikulturellt Europa.

Projektet består av fem olika delprojekt; LARG, WHY, STRIQ, FRAGEN and OPERA vilka i tur och ordning lägger tonvikt på beskrivning och tolkning av policy, komparation, intersektionell analys, databasuppbyggnad samt resultatspridning.

Ämnen: Statsvetenskap, Forskning om Europa, Etnicitet, Genus
Senast uppdaterad: 2019-09-18