"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Representationer av fysisk planering i lands-och glesbygdens äldreomsorg och vice versa

Doktorandprojekt Svenska kommuner har ett ansvarar för att dess äldre invånare ska leva under trygga förhållanden och ha tillgång till bra bostäder. Då andelen äldre förväntas öka är frågor som berör just äldres behov av omsorg, service och boende centrala för Sveriges kommuner. Samtidigt behandlas dessa frågor ofta i olika delar av den kommunala organisationen och samverkan mellan dessa enheter är ovanligt. Avhandlingen kommer därför undersöka kommunal samverkan i frågor som berör äldres omsorg och boende.

I projektet undersöks om/hur mindre kommuners socialtjänst och planeringsenheter samverkar med varandra samt hur samverkan mellan dessa kan bidra till att äldres intressen tas tillvara när boende, service och omsorg planeras i kommuner. Projektet kommer bygga på intervjuer och observationer med tjänstemän inom socialtjänst och fysisk planering. Även policy-, styrdokument samt riktlinjer kommer användas. Projektet förväntas resultera i fördjupad kunskap om förutsättningar för samverkan finns och hur tjänstemännens uppfattningar om varandras arbetsuppgifter påverkar det tänkta samarbetet.

Doktorand

Amanda Nyberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 75

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-15 2027-12-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete, Åldrandeforskning

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Inom 20 år förväntas andelen äldre öka i Sverige och färre personer i arbetsför ålder ska ta hand om fler äldre med behov av boende, stöd och omsorg. Det är Sveriges kommuner som ska erbjuda detta och ansvara för att äldre ska kunna leva självständigt och tryggt, b.la. genom hemtjänst och särskilda boenden. Kommuner ska även planera sin bostadsförsörjning och skapa förutsättningar för att invånare ska leva i bra bostäder. Detta väcker frågan hur vi kan planera och erbjuda service för en åldrande befolkning, en fråga aktuell för yrkesverksamma i socialtjänst och kommunal samhällsplanering.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänsten vara delaktig i den lokala samhällsplaneringen. Det bygger på idén att socialtjänstens har insyn i sociala frågor relevanta att beakta när kommuners byggda miljö planeras och hanteras. Trots detta är socialtjänsten sällan involverad i samhällsplaneringsfrågor och forskning som berör sådan samverkan är begränsad. Boende och omsorg för äldre är dock områden där kommuners socialtjänst och samhällsplanerare kan gynnas av samarbete, särskilt då frågan om boende och omsorg om äldre väntas bli central under kommande år. 

Projektet ingår i ett forskningsprogram om sektorsövergripande samverkan mellan äldreomsorg, fysisk planering och kommunala pensionärsråd. Projektet kommer undersöka samverkan för äldrevänliga miljöer, mellan kommuners äldreomsorg (socialtjänst) och fysisk planering (samhällsplanerare), med särskilt fokus på lands-och glesbygdskommuner. Centrala frågor är:

  • Förekommer någon form av samverkan över sektorsgränserna och hur ser sådan samverkan i så fall ut?
  • Vilka förutsättningar för samverkan finns?
  • Vilka uppfattningar har socialarbetare/samhällsplanerare om varandras arbete, uppdrag och arbetsuppgifter?

Projektet planeras vara tvådelat och dels bygga på intervju-och observationsmaterial med yrkesverksamma inom socialtjänstens äldreomsorg samt kommunal samhällsplanering, dels på policys och riktlinjer från respektive område.

Länk till mer information om det forskningsprogram som mitt doktorandprojekt ingår i.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-14