"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart

Forskningsprojekt Projektet syftar till att identifiera ett hållbart biobränsle från slam från svensk massa- och pappersbruk för arktisk sjöfart. Det görs genom att bedöma miljöpåverkan från produktion av biobränsle från slam, analysera kostnadsnyttan med att byta från fossila bränslen till skogsbaserade biobränslen för sjöfart samt identifiera de sociala effekterna av biobränsleproduktion för sjöfarten i Nordsverige. Resultat ger stöd till beslutsfattare inom sjöfartssektorn för att anpassa hållbara strategier.

Projektet stöds av Formas.

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Miljövetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Arktisk issmältning är en effekt av klimatförändringar och det är nödvändigt att den inte blir ännu en orsak till framtida klimatförändringar. Detta forskningsprojekt tar upp två problem: Användning av fossila bränslen i sjöfart släpper ut stora mängder luft som påverkar klimatet, arktiska vattenlevande och mänskliga liv samt att svenska massa- och pappersbruk producerar 380 000 ton bioslamavfall per år som kan användas som energikälla.

Projektets mål är att identifiera ett hållbart biobränsle från bioslam av svenska massa- och pappersbruk för arktisk marin sjöfart. Detta utförs genom att:

• Utvärdera miljöpåverkan av biobränsleproduktion från bioslam av massa- och pappersbruk

• Göra en kostnads- och nyttoanalys för övergång från fossila bränslen till skogsbaserade biobränslen för arktisk sjöfart

• Identifiera de sociala effekterna av biobränsleproduktionen för sjöfarten iNordsverige, inklusive hälsosamma levnadsvillkor och bidrag till ekonomisk utveckling

Projektet kommer att bedrivas av Dalia Abdelfattah, en ung ledande forskare inom ”Systemanalystänkande för arktisk hållbarhet” vid Umeå universitet med åtta års erfarenhet av livscykelbedömning och pågående projekt relaterade till avfallsströmmar från massa- och pappersbruk.

Samarbeten kommer att inledas med Vallström VD för EcoBioFuel Co. för biobränsleproduktion och professor Sköld, ledande professor i arktiska sociala studier vid Umeå universitet.

Projektets resultat kommer att ge stöd till svenska beslutsfattare och beslutsfattare inom sjöfartssektorn för att anpassa strategier som uppnår arktisk hållbarhet och förbättrar marint och mänskligt liv.

Läs mer

Läs mer om vår forskning

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-02-22