"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialtjänstens hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation: förutsättningar, stödinsatser och resultat

Forskningsprojekt I projektet undersöks hur hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation påverkas av manliga våldsoffers villkor och behov, professionsutövares attityder och arbetssätt med våld i nära relation, samt socialtjänstens organisatoriska villkor. Projektet kan bidra till att förstå och förklara förutsättningar och processer som har betydelse för socialtjänstens insatser till våldsutsatta män.

Projektansvarig

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-01 2026-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation påverkas av manliga våldsoffers villkor och behov, professionsutövares attityder och arbetssätt med våld i nära relation, samt socialtjänstens organisatoriska villkor.

Varför studera detta?
Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. I Sverige utsätts årligen ca. 28 000 män, 18 år eller äldre, för våld i nära relation (ViN). Många män avstår dock ofta från att söka professionell hjälp efter att ha blivit utsatt för ViN. Manliga offer känner sig ofta missgynnade gällande hjälp och stöd eftersom de inte alltid blir betraktade som offer för ViN inom socialtjänsten. I socialtjänstlagen föreskrivs att socialtjänsten har ett juridiskt ansvar för att ge hjälp och stöd till alla offer för våld. Sådan hjälp och stöd innefattar bl.a. rådgivning, kontaktperson, hjälp att kontakta andra myndigheter och frivilligorganisationer, ekonomiskt stöd och skyddat boende. Hjälp och stöd från socialtjänsten är avgörande för våldsoffers välbefinnande och säkerhet. Tidigare forskning har visat att brist på tillräcklig hjälp för manliga offer påverkar deras välbefinnande avsevärt, förstärker deras utsatthet och hindrar dem från att lämna missbruksrelationer.

Även om socialtjänsten har ett ansvar att ge hjälp och stöd till alla offer för ViN, är vetenskaplig kunskap om förutsättningarna för hjälp och stöd till manliga offer för ViN så gott som obefintlig. Det råder brist på kunskap om vad som kännetecknar hjälpsökande män, vilka behov de har och hur insatser inom socialtjänsten påverkar deras upplevelser och resultat av hjälp och stöd. Sammantaget påverkar bristen på vetenskaplig kunskap om stöd till manliga offer ViN frågor om tillgång, kvalitet och jämställdheten i socialtjänsten negativt. Därför är det viktigt att genomföra detta forskningsprojekt.

Hur går forskarna till väga?
Forskningen genomförs i socialtjänsten i tre kommuner och i projektet används olika metoder och material.

För att besvara projektets frågeställningar genomförs tre delstudier där olika datainsamlingsmetoder används:
1) statistisk analys av nationella uppföljningsdata om våld i nära relation,
2) intervjuer med manliga våldsoffer,
3) fokusgruppintervjuer med socialtjänstpersonal.

Vad kan vi lära av projektet?
Projektet kan ge ny kunskap om:
• Vad som kännetecknar olika grupper av manliga offer för ViN, som söker hjälp och stöd?
• Vad som kännetecknar hjälp och stöd som ges till manliga offer för ViN?
• Vilka behov, barriärer och förutsättningar som manliga offer upplever i hjälpsökande?
• Hur hjälp- och stöd till manliga offer beskrivs av professionella i socialtjänsten?
• Hur hjälpsökande och stöd påverkas av föreställningar om kön, ålder och etnicitet?
• Hur hjälp och stöd påverkas av organisatoriska förhållanden inom socialtjänsten.

Den nya kunskapen kan bidra till att förstå och förklara centrala förutsättningar och processer som har betydelse för socialtjänstens insatser till våldsutsatta män. Ny kunskap kan därigenom ligga till grund för utvecklade insatser och arbetssätt inom socialtjänsten, samt ge förutsättningar för bättre kvalitet och jämlikhet i hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-12-20