"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språngbrädor och parenteser: Framställningar av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i historiekultur 1870–1990

Doktorandprojekt I forskningsprojektet undersöks historiekultur rörande konstruktionen och presentationen av historiska epoker. Studien är inriktad mot framställningar av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur och historieförmedling under 1800- och 1900-talet. I studien kommer relationen mellan olika historiekulturella områden att undersökas för att se hur de sinsemellan har styrt framställningarna, i syfte att lokalisera var omförhandlingen av nationella historienarrativ sker.

I projektet studeras Sveriges nationella historiekultur genom ett förbestämt "case" rörande frihetstiden och Gustav III:s regeringstid. Det huvudsakliga problemområdet rör hur historia förmedlas och hur ett historienarrativ omförhandlas och omvärderas inom en nationell historiekultur. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden 1870–1990. En central del av undersökningen är granskningen av hur framställningarna och förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige. Studien undersöker fyra historiekulturella områden där historia har skapats och förmedlats i samhället. Dessa är: historieforskning, historieläroböcker, offentliga politiska debatter samt det populärhistoriska området. I studien kommer relationen mellan dessa områden att undersökas för att se hur de sinsemellan har styrt och påverkat framställningarna av epokerna.

Projektansvarig

Daniel Andersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2022-09-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2020-02-05