Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Andersson

Daniel Andersson

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3.021 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör historiedidaktik och problemområden kopplade till historiekultur och historiebruk, med särskilt fokus på kontroversiella historiska teman av politisk, kulturell och religiös betydelse. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag Sveriges nationella historiekultur rörande presentationen av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till de historiografiska, historiedidaktiska och utbildningshistoriska forskningsfälten. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden 1870–2000. En central del av undersökningen är granskningen av hur framställningarna och förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige. Studien undersöker tre historiekulturella områden där historia har skapats och förmedlats i samhället: historieforskning, historieläroböcker samt offentliga politiska debatter. I studien kommer relationen mellan dessa områden att undersökas för att se hur de sinsemellan har styrt framställningarna av 1700-talet, i syfte att lokalisera var omförhandlingen av nationella historienarrativ sker.

Jag undervisar på grundutbildningen i historia samt på olika lärarutbildningskurser. Källkritikundervisning, VFU-examinationer och handledningar av uppsatser och examensarbeten är vanliga inslag i min undervisning. Vidare undervisar jag även inom det Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU), yrkeslärarutbildningen och polisutbildningen. 

Historia
- Historia B (campus och internet): "Uppsatsskrivande"
- Historia C (campus och internet): "Uppsatsskrivande"

Lärarutbildningskurser
- Att undervisa i historia (VFU II)
- Läraryrkets dimensioner (VFU III)
- Källkritiksmoment (Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik)
- Examensarbete

Yrkeslärarutbildningen 
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Skolväsendets historia"
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Källkritik"

Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU)
- Skolans uppdrag: "Skolans historia, organisation och villkor"
- Skolans uppdrag: "Källkritik"

Polisutbildningen 
- "Fördjupningsarbete" (akademiskt skrivande)