"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Andersson

Daniel Andersson

Jag är filosofie doktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3.021 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör historiedidaktik, historiografi och problemområden kopplade till historiekultur och historiebruk med ett särskilt fokus på kontroversiella historiska teman av politisk, kulturell och religiös betydelse.

Jag disputerade i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet i maj 2023. Min avhandling handlar om Sveriges nationella historiekultur och berättelser om frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till både det historiedidaktiska, historiografiska och utbildningshistoriska forskningsfältet. I avhandlingen undersöks hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden från 1870-talet fram till 1990-talet. I avhandlingen undersöks tre historiekulturella arenor där historia har förmedlats i samhället: historieforskning, historieläroböcker samt offentliga politiska pressdebatter. I studien undersöks relationen mellan dessa förmedlingsarenor för att se hur de sinsemellan har påverkat minnet av de två 1700-talsepokerna, i syfte att öka förståelsen för förändringen av nationella historienarrativ. I studien uppdagas hur förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige och hur berättelser om epokerna har samspelat med demokratins och parlamentarismens existensberättigande. 

Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (2) : 85-106
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 206-209
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 317-318
Andersson, Daniel; Gotling, Nicole Elizabeth
Svenska historikermötet 2019, Linnéuniversitetet, Sverige, 8-10 maj, 2019
Andersson, Daniel

Jag undervisar på grundutbildningen i historia samt på olika lärarutbildningskurser. Källkritikundervisning, VFU-examinationer och handledningar av uppsatser och examensarbeten är vanliga inslag i min undervisning. Vidare undervisar jag även inom det Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU), yrkeslärarutbildningen och polisutbildningen. 

Historia
- Historia B (campus och internet): "Uppsatsskrivande"
- Historia C (campus och internet): "Uppsatsskrivande"

Lärarutbildningskurser
- Att undervisa i historia (VFU II)
- Läraryrkets dimensioner (VFU III)
- Källkritiksmoment (Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik)
- Examensarbete

Yrkeslärarutbildningen 
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Skolväsendets historia"
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Källkritik"

Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU)
- Skolans uppdrag: "Skolans historia, organisation och villkor"
- Skolans uppdrag: "Källkritik"

Polisutbildningen 
- "Fördjupningsarbete" (akademiskt skrivande)