"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Stadshuset i Umeå

Bild: Tina Jonsson, Umeå kommun

Systematisk digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Syftet med projektet är att att generera ny kunskap om hur digitalisering, digital teknik och digital innovation kan användas av organisationer i offentlig sektor för att tillhandahålla värdeskapande tjänster.

Doktorand och handledare

Daniel Skog
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 80

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-01 2027-12-01

Finansiering

Umeå kommun, 50 procent

Företagsforskarskolan, 50 procent

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Forskningen som ska bedrivas inom doktorandprojektet berör i huvudsak forskningsområdet digital innovation som utvecklas inom forskningsfälten management, organisationsstudier och informationssystem. Inom området förstås begreppet digital innovation som den process genom vilken nya produkter, tjänster, processer eller affärsmodeller utvecklas, nyttjas och förbättras över tid och där digital teknik används i både innovationsprocess och utkomst. Digital tjänsteinnovation är ett perspektiv inom området som är specifikt inriktat på det sätt som digital innovation sker genom samskapande och resursintegrering mellan interna och externa aktörer.

Organisationer behöver i allt högre grad kunna både förvalta och förbättra sin kärnverksamhet och samtidigt utforska nya processer, tjänster och produkter, något som ofta förhindras av organisationsstrukturer som är optimerade för förvaltning och effektivisering. På liknande sätt kan en väletablerad organisationsidentitet och kultur begränsa vad som ses som möjligt och eftersträvansvärt vid användningen av digital teknik. Samtidigt erbjuder digitaliseringen nya möjligheter till att öppna upp innovationsprocesser, att tillsammans med andra dela resurser och bygga innovationskapacitet och gå bortom den egna organisationens kognitiva begränsningar genom till exempel digitala plattformar och ekosystem.

Medan den digitala tekniken traditionellt setts som möjliggörare och inom organisationer utformats för att på bästa sätt stödja förutbestämda affärsstrategier och strukturer, så innebär ett skifte mot digital strategi att digitaliseringens och den digitala teknikens möjligheter i stället ska få agera utgångspunkt för utvecklingen av dessa. Detta kräver i sin tur nya antaganden om den digitala teknikens utveckling som inte utgår från den tröghet och relativa stabilitet som karaktäriserar IT-system, utan i stället från den digitala teknikens plasticitet och formbarhet över tid. Medvetenhet och förståelse för denna dynamik har visat sig skapa nya förutsättningar för strategiutveckling som i sin tur kan öppna upp för utvecklingen av en långsiktig digital innovationsförmåga.

Även om forskningen så här långt har identifierat viktiga beståndsdelar i byggandet av en systematisk förmåga till digital innovation så saknas viktig kunskap om hur organisationer i offentlig sektor kan göra detta. En betydande orsak till detta är att forskningsområdet till övervägande del har utvecklats baserat på hur digital innovation tar sig uttryck i privat sektor. Under senare tid har vissa undantag visat att även om liknande generella utmaningar finns i bägge sektorerna så kan tillvägagångssätt från privat sektor inte översättas utan en djupare förståelse för och anpassning till den offentliga sektorns specifika förutsättningar. Exempel på dessa förutsättningar som hittills belysts av forskning är hur politiska processer och resultat, isomorfiska tryck mellan offentliga aktörer, specialisering och uppdelning av verksamhet i enheter och förvaltningar, samt en strävan efter att skydda det offentliga värdet alla potentiellt kan påverka om och hur offentliga organisationer arbetar med digital innovation.

Senast uppdaterad: 2024-04-17