"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillsammans för trygghet

Civilsamhällets roll i skapandet av trygga offentliga rum

Forskningsprojekt I det här projektet sätts civilsamhällets engagemang för att skapa trygghet i det offentliga rummet i fokus. Genom att studera ideella initiativ för att öka trygghet syftar projektet till att undersöka hur trygghet adresseras och ges mening i det offentliga rummet.

Trygghet kan ses som en till synes självklar och gemensam politisk målsättning, men rymmer samtidigt konkurrerande föreställningar om vad trygghet är. I det här projektet sätts civila samhällets engagemang för att skapa trygghet för barn och unga, för kvinnor och på̊ särskilda platser i fokus. Genom att studera ideella initiativ och aktiviteter för att öka trygghet är projektets syfte att undersöka hur trygghet förhandlas och ges mening i det offentliga rummet, vems trygghet som ombesörjs samt vad eller vilka som anses orsaka otrygghet.

Projektansvarig

Johanna Lauri
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Kulturgeografi, Statsvetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Trygghet har blivit en till synes självklar och gemensam politisk målsättning i Sverige idag, men inrymmer samtidigt olika konkurrerande föreställningar om vad trygghet är. Olika engagemang för trygghet infattar olika förståelser av vem som orsakar otrygghet, samt om vem som ska göras trygg och hur. På så vis får civilsamhällets engagemang inkluderande såväl som exkluderande effekter och påverkar hur sociala relationer formas i offentliga rum. Genom att studera olika former av engagemang för trygghet synliggörs därmed också̊ frågor om hur vi idag organiserar samhället och det offentliga rummet.

Projektet tar sin utgångpunkt i den breda förekomsten av engagemang för trygghet som vi idag ser runt om i Sverige, med ett särskilt fokus på̊ engagemang som främjar trygghet för barn och unga, för kvinnor och för en specifik plats eller område.

Med utgångspunkt i dessa tre fokusområden inkluderar denna kvalitativa fallstudie totalt tolv olika fall. Initiativ från hela Sverige, såväl rurala som urbana platser, inkluderas. Genom media- och textanalyser, deltagande observationer, intervjuer och fokusgrupper, analyseras representationer av trygghet och hur genus, sexualitet, ras/etnicitet, klass och ålder förhandlas genom civilsamhällets engagemang för att främja trygghet.

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats och utforskar ett område som hittills fått begränsad uppmärksamhet i forskning: civilsamhällets trygghetsengagemang. Idag saknas forskning som inrymmer den bredd av medborgardrivna initiativ för trygghet som vi ser idag, framför allt utifrån ett fokus som lyfter trygghetsskapande praktiker framför brottsförebyggande åtgärder. Genom att tvärvetenskapligt studera engagemang för trygghet i det offentliga rummet kommer detta projekt därmed att generera viktig kunskap om hur civilsamhället förstår och arbetar för trygghet i offentliga rum och synliggöra dimensioner av trygghet som sällan adresseras i offentlig politik.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-29