"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jennie Brandén

Jennie Brandén

Statsvetare och forskare med fokus på frågor om trygghet, jämställdhet samt våld mot samiska kvinnor, utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som gästlärare till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag har en bakgrund inom statsvetenskap och intresserar mig i min forskning särskilt för feministiska och postkoloniala perspektiv på makt och politik.

Just nu arbetar jag som postdoktor med ett projekt om våld mot samiska kvinnor, knutet till forskargruppen Lávvuo med fokus på samisk hälsa, inom vilken jag också ingår. Inom projektet, som finansieras av Sametinget i Sverige, undersöks samiska kvinnors utsatthet för olika former av våld utifrån en samisk folkhälsoenkät (S-HLV) som genomfördes 2021. Genom intervjuer undersöks också erfarenheter kring, och förutsättningar att, möta våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödfunktioner för våldsutsatta, såsom polis, socialtjänst, vård och kvinnojour.

Jag disputerade i statsvetenskap vid Umeå Universitet i april 2022. I min avhandling För trygghet: makt, politik och styrning i svenska kommuners trygghetspraktiker undersökte jag hur (o)trygghet i offentliga rum adresseras och ges mening som politiskt problem i svenska kommuners trygghetsarbete. I avhandlingen studeras tre olika strategier för att öka trygghet i offentliga miljöer; trygghetsvandringar, en certifiering för trygga stadskärnor, samt patrullerande ordningsvakter och väktare. Studien visar hur kommunernas trygghetsarbete vilar på en uppfattning om trygghet som något förgivettaget gott, som döljer att det som görs i trygghetens namn också kan bidra till exkludering av vissa grupper och perspektiv på trygghet. Studien visar också hur ansvaret för trygghet i praktiken i allt högre grad förskjuts från det offentliga och politiska ansvaret, och mot det privata aktörer och säkerhetsföretag, samt mot de som bor i otrygga områden eller de ofta rasifierade och redan marginaliserade grupper som ringas in som otrygghetsproblem. 

Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2022:1
Brandén, Jennie
Space & Polity, Routledge 2021, Vol. 25, (1) : 1-19
Brandén, Jennie; Sandberg, Linda
(O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd, Premiss förlag 2020 : 75-98
Brandén, Jennie; Olsson, Josefin; Sandberg, Linda
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: Göteborgs universitet 2019, Vol. 23, (3-4) : 23-41
Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.

Jag har en bred erfarenhet av undervisning och handledning på både grundläggande- och avancerad nivå, Jag har främst undervisat på kurser som rör teori och metod, inom ämnena statsvetenskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap. Jag har erfarenhet av undervisning på både svenska och engelska, digitalt och på campus.

Just nu är jag involverad i undervisning och planering av ett antal genusvetenskapliga kurser på avancerad nivå: Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities (15 hp), Equality in Policy and Practice (7,5 hp), Methodology (7,5 hp), samt handledning av master- och magisteruppsater vid UCGS. På grundläggande nivå undervisar och handleder jag studener på B-kursen i Genusvetenskap.

Inom ämnet folkhälsovetenskap undervisar jag på avancerad nivå om kvalitativa metoder. Jag är också involverad i den nystartade masterkursen Same och Urfolkshälsa (7,5 hp) där jag ansvarar för att utveckla en modul med fokus på genus och våld, inklusive undervisning, kurslitteratur och examination.