"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sametinget/Marie Enoksson

Unga samers hälsa och välbefinnande i Sverige: hälsoutfall, perspektiv och prioriteringar

Post-doc projekt Det här projektet ska använda kvalitativa och kvantitativa metoder i syfte att lägga en grund för att stärka unga samers hälsa och välbefinnande i Sverige.

Detta ska åstadkommas i partnerskap med den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, inom ramen för ett ”samhällsbaserat deltagande forskningsprojekt”, med tre specifika forskningsmål.

Projektansvarig

Petter Stoor
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Samisk forskning

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Mål 1 innebär att analysera unga samers självrapporterade hälsodata, och jämföra dessa med jämnåriga ickesamers. Folkhälsomyndigheten (FHM) genomför den nationella enkätstudien ”Hälsa på Lika Villkor" (HLV) under 2021. FHM och Sametinget finansierar samtidigt en liknande datainsamling bland samer, vilken jag sam-leder under 2021. Under 2022 ska data från dessa studier slås samman, för att analysera unga samers levnadsvanor, och generella, fysiska och psykiska hälsa, samt jämföra dessa med icke-samers, i åldrarna 18 till 24 år.

Mål 2 innebär att genomföra en intressentanalys. Där intervjuas institutionsföreträdare på lokal (kommuner inom
det samiska förvaltningsområdet), regional (regioner) och nationell (statliga myndigheter) nivå. Materialet analyseras tematiskt och resultatet väntas klargöra på vilka sätt dessa institutioner arbetar, eller skulle kunna
arbeta, för att stärka unga samers hälsa och välbefinnande.

Mål 3 innebär att genomföra en ”konceptkartläggande” studie tillsammans med Sáminuorras medlemmar. Med stöd av en webbaserad programvara genomförs en strukturerad process där idéer genereras, förbättras och
kategoriseras innan de graderas med avseende på hur genomförbara och betydelsefulla de är. Resultatet blir en kartläggning av samiska ungdomars prioriteringar för stärkt hälsa och välbefinnande.

Slutligen ska projektet arrangera en workshop där resultat presenteras och diskuteras tillsammans med Sáminuorras styrelse och de andra intressenterna, i syfte att ta fram en gemensam färdplan för att
stärka unga samers hälsa och välbefinnande.


 
 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-02