"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning

Forskningsprojekt Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver samordnade insatser där olika samhälleliga institutioner samverkar.

Våld mot kvinnor har allt mer kommit att definieras som ett folkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården, särskilt primärvården, är ofta den första, och kanske den enda instans dit våldsutsatta kvinnor vänder sig, vilket innebär att hälsoprofessionernas kompetens kring frågan sätts i fokus. Detta ställer nya och höga krav på hälso-och sjukvårdens bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det behövs också nya former och verktyg för samordning, prevention och insatser. I det här sammanhanget är det av central betydelse att granska hur arbetet med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården styrs och utvecklas genom lagar och policies. Mot bakgrund av att våldet nu formuleras som ett folkhälsoproblem, riktar vi in oss på primärvården. Vi granskar svårigheter och möjligheter för hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor.

Projektansvarig

Ann Öhman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2018-12-31

Finansiering

Forte - dnr. 2015-00929

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Institutionen för omvårdnad, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap

Projektbeskrivning

Projektgruppen disponerar forskningsmedlen till och med 2019-12-31.

Projektets syfte är dubbelt; a) att analysera primärvårdens förutsättningar att hantera mäns våld mot kvinnor; b) att granska styrningen av hälso- och sjukvården genom lagar och policies som rör hälso- och sjukvården. Vi genomför en systematisk granskning av alla landstings policydokument om våld mot kvinnor och det rättsliga ramverk som styr hälso- och sjukvårdens arbete. Vi genomför även detaljerade studier av några landsting med bl.a. intervjuer med nyckelpersoner som medverkar i landstingens arbete med våld mot kvinnor och som samverkar kring detta våld. Genom denna delstudie kan vi undersöka vilken förståelse av våld mot kvinnor som ligger till grund för hur arbetet utformas i hälso- och sjukvården samt på mer detaljerad nivå hur professionernas arbete inom primärvården styrs.

Senast uppdaterad: 2019-09-18