"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?

Forskningsprojekt Idag vet vi relativt lite om hur kvinnor i diasporan agerar politiskt, samt om hur diasporagruppers engagemang i konflikt och fredsskapande får konsekvenser för hemlandets könsrelationer. Detta projekt bidrar till att fylla denna kunskapslucka.

Forskningen kring diasporor, fred och konflikt är fortfarande i hög grad könsblind. Detta projekt bidrar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur kvinnoorganisationer i den burmesiska diasporan försöker påverka utvecklingen i Myanmar, och vilka effekter deras aktivism får. Genom att undersöka och besvara dessa frågor belyser projektet outforskade könsdimensioner av diasporors roll i konflikter och fredsbyggande, och bidrar också med högaktuell ny kunskap om de historiska förändringsprocesser som just nu pågår i landet.

Projektansvarig

Elisabeth Olivius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2016-2019: 2 768 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Freds- och konfliktstudier, Genusvetenskap

Projektbeskrivning

På senare år har forskare alltmer intresserat sig för vilken roll diasporor spelar i konflikter och försök att skapa fred i deras forna hemländer. Flyktingar, politiskt oppositionella och andra migranter som lämnat sitt hemland under en pågående konflikt känner ofta en fortsatt stark koppling till hemlandet, och fortsätter på olika sätt att engagera sig för att påverka utvecklingen där. Studier har visat att diasporor både kan underblåsa våldsamma motsättningar och bidra till fortsatt konflikt, men diasporor kan också stödja fredsinitiativ, skapa internationell opinion för fredsprocesser, och bidra till ekonomisk återuppbyggnad. En betydande kunskapslucka i litteraturen kring diasporor, fred och konflikt är att den fortfarande är i hög grad könsblind: vi vet fortfarande väldigt lite om hur kvinnor i diasporan agerar politiskt, samt om hur diasporors engagemang i konflikt och fredsskapande får konsekvenser för hemlandets könsrelationer. Detta projekt bidrar
till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur kvinnoorganisationer i den burmesiska diasporan försöker påverka utvecklingen i Myanmar (Burma), och vilka effekter deras aktivism får. De senaste åren har en politisk reformprocess inletts i Myanmar, som därmed tagit viktiga steg mot demokratisering efter att ha styrts av militären i 60 år. En fredsprocess har också inletts, och väpnad konflikt har upphört i stora delar av landet. Inbördeskrig har präglat större delen av Myanmars historia sedan självständigheten, och den pågående fredsprocessen utgör ett mycket hoppfullt steg mot fred. Detta projekt kommer att besvara tre frågor: 1) Hur arbetar kvinnoorganisationer i diasporan för att påverka förändringsprocesser i Myanmar? 2) I vilken mån påverkar deras aktivism konfliktlösning, demokratisering och fredsbyggande i Myanmar? 3) Hur bidrar dessa organisationers arbete till att förändra föreställningar om kön, etnicitet och nation? Genom att undersöka och besvara dessa frågor bidrar projektet till att fylla en viktig kunskapslucka och belysa outforskade könsdimensioner av diasporagruppers roll i konflikter och fredsbyggande. Projektet bidrar också med högaktuell ny kunskap om de historiska förändringsprocesser som just nu pågår i Myanmar. Projektet är en kvalitativ fallstudie, som undersöker kvinnoorganisationer som är baserade i Thailand och företräder kvinnor från etniska minoriteter i Myanmar. Dessa organisationers arbete studeras genom intervjuer med aktivister; deltagande observation av deras dagliga arbete samt av särskilda kampanjer och arrangemang; samt rapporter och andra skrivna material som produceras av organisationerna. Medierapportering kring utvecklingen i Myanmar i internationell media samt burmesisk engelskspråkig media kommer också att analyseras. I analysen av materialet utgör teorier och begrepp från forskningen om hur diasporagrupper arbetar för att påverka utvecklingen i hemlandet en viktig utgångspunkt. För att förstå och analysera könsdimensionerna av dessa processer, samt de studerade kvinnoorganisationernas karaktär och roll, används teorier från feministisk forskning om kön, konflikter och fredsskapande. Genom att sammanföra dessa två forskningsfält kan detta projekt bidra med nydanande och viktig kunskap om hur kvinnor i diasporan agerar politiskt, hur deras aktivism påverkar fredsprocesser i hemlandet, samt hur de bidrar till att förändra könsrelationer och etniska och nationella identiteter.

Nyckelord: Diaspora, kvinnoorganisationer, Myanmar, etnonationalism, inbördeskrig, fredsbyggande, fredsprocesser.
Senast uppdaterad: 2018-06-20