Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Utbildning

Digitala inslag i undervisningen kan i vissa fall handla om tillämpningen av digitala verktyg och metoder utifrån ämnesspecifika teoretiska och metodologiska perspektiv. I andra fall handlar det snarare om praktiska tillämpningar i syfte att inspirera till en kritisk diskussion kring digitala verktyg och metoder. Våra digitala inslag syftar också till att ge teoretiska perspektiv på, och en reflekterande förståelse av, digitala medier och vår samtid.

Våra teoretiska inslag syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper i begrepp och perspektiv för att förstå och analysera den digitala teknikens roll och påverkan i olika sociala och kulturella sammanhang.

Humlabs pedagogiska verksamhet

Inom Humlabs pedagogiska verksamhet bedrivs undervisning på grund- och forskarutbildning. Undervisningen på grundutbildning består av kursmoment, återkommande inslag under ett program, eller kortare inslag integrerade i kurser och program som ges vid fakultetens institutioner.

På forskarutbildningsnivå arrangerar vi kurser som introducerar till digital forskning samt fördjupningskurser. Därtill arrangerar vi varje termin ett antal så kallade workshops (korta och tematiskt inriktade kurser om tre timmar öppna för alla vid Umu) samt workshops inom ramen för Humlabs uppdrag som tekniskt och pedagogiskt stöd för IKT i Humanisthuset.

Utbildningssamarbeten

Vår arbetsmodell vid våra samarbeten med lärarna på fakultetens institutioner går ut på att vara delaktig i planering och genomförande, samt i vissa fall i examination och utvärdering av de kurser vi är involverade i – i syfte att tydligt integrera våra inslag med kursen eller programmets övriga inslag.

Området Digital Humaniora kännetecknas av att vara inte bara tvärvetenskapligt, utan av att det också spänner över olika personalkategorier. Detta sker i vår pedagogiska verksamhet i och med att olika personalkategorier medverkar i undervisningen med sin (ofta mer tekniska) expertis och kompetens.

Grundutbildning
Grundutbildning

Vi medverkar i undervisning vid ett flertal program och kurser i samarbete med fakultetens institutioner.

Digital humaniora inom forskarutbildning

Humlab ger också kurser i digital humaniora (DH) på forskarutbildning för fakultetens doktorander. Digital humaniora, dvs. tillämpningar av humanistiska perspektiv på digitala verktyg, metoder, källor och praktiker i (och för) forskning och undervisning, är föremål för en särskild satsning vid Humanistiska fakulteten. Flera doktorander från olika ämnesområden har en DH-profil på sin forskarutbildning, och många fler arbetar med digitala data och/eller digitala metoder och verktyg i sitt avhandlingsarbete. Humlab samarbetar även med Humanistiska fakultetens forskarskola kring t.ex. presentationsteknik. 

Vi samarbetar också med DIGSUM vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i vår introduktionskurs Digital forskning. Våra doktorandkurser ger därför en ämnesmässig bredd med möjligheter att fördjupa sig inom specifika discipliner och egna projekt. 

Centrala teman i våra doktorandkurser är etiska förhållningssätt till digital data, intersektionellt perspektiv och kritiska studier – teman som grundas i vår humanistiska och pedagogiska grundsyn.

Forskarutbildning

Forskarutbildning
Forskarutbildning

Vi erbjuder kurser i Digital humaniora och Digital Forskning.

Digitala lärandemiljöer - IKT-stöd till lärare

Humlab fungerar också som pedagogisk resurs för fakultetens lärare och forskare genom det uppdrag vi har för Humanistisk fakultet

IKT-stöd i undervisningen

Digitala lärandemiljöer
Digitala lärandemiljöer

I Humlabs uppdrag ingår att erbjuda pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nätkurser.

IKT-stöd i undervisning
IKT-stöd i undervisning

Humlab erbjuder teknisk utrustning och digitala verktyg för lärare inom humaniora.

Umanista - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Umanista är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som handlar om att försöka hitta en ny form av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare inom den humanistiska fakulteten. Genom en öppen, digital lärmiljö för just lärare, där vi kan samtala, dela med oss av erfarenheter, visa goda exempel och framför allt lära av varandra, syftar projektet till att skapa en ny form för högskolepedagogisk utveckling. Navet i den digitala lärmiljön är en publik blogg, där olika former av material tillgängliggörs och diskuteras.

Umanista - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt
Umanista - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

En ny form av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare inom den humanistiska fakulteten.