"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teologi

Frågor som på olika sätt relaterar till Gud och "de eviga tingen" – som traditionellt är teologins studieobjekt – har alltid varit centrala för människor, inte minst i västerlandet. Teologins historia som akademisk disciplin sträcker sig tillbaka till universitetsväsendets födelse. I dagens värld har den akademiska bearbetningen och kritiska granskningen av religiösa traditioners tankegods, praktiker och institutioner en viktig roll att spela, bl.a. för dialogen mellan olika religioner, och för tolkningen av religiösa läror och urkunder i modernitetens och postmodernitetens kontexter.

Teologisk forskning bedrivs om och inom olika religiösa traditioner, men i västerländsk kontext förknippas teologi ofta med studiet och den kritisk-konstruktiva utvecklingen av den kristna traditionen. Den forskning som sker inom området idag är mångfacetterad, och bedrivs med flera olika inriktningar. Historiska, hermeneutiska, beteendevetenskapliga och filosofiska metoder kombineras med traditionella teologiska metoder för att bearbeta forskningsproblem som kan vara av mycket olika karaktär. Det teologiska studiet kan handla om allt från bibeln, kyrkohistorien och kyrkan med dess praktiker, till problemställningar om den kristna traditionens sanningsanspråk och relation till samtidens kultur.

Teologisk forskning vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet präglas den teologiska forskningen av en medvetenhet om religiösa texters, företeelsers och frågors existentiella, kulturella och intellektuella relevans idag, en vilja att kritiskt och självkritiskt förhålla sig till den kristna traditionens idéer och praktiker, samt en öppenhet för konstruktiv och kreativ tolkning i relation till samtiden. Inom forskarutbildningen heter den teologiska inriktningen historisk-systematisk teologi.

Flera forskningsinriktningar

Forskning bedrivs i Umeå med flera olika inriktningar, nämligen bibelvetenskap, historisk-praktisk teologi, kyrkohistoria, religionspedagogik samt systematisk teologi. Dessa inriktningar har sina egna metoder, men konvergerar ibland kring gemensamma studieobjekt som därigenom belyses ur olika perspektiv. Teologi som forskningsområde kan därför ses som en integrerad helhet där summan är mer än delarna.

Bibelvetenskap

Inom bibelvetenskap bedrivs i Umeå för närvarande bl.a. forskning av receptionshistorisk karaktär (hur bibeltexter används och tolkas i olika kontexter). Ett aktuellt exempel är ett forskningsprojekt som handlar om hur evangelietexter tolkas och gestaltas i filmer, och som problematiserar sådana tolkningar ur ett intertextuellt perspektiv. Andra forskningsprojekt bearbetar historiska frågor, t.ex. om nytestamentliga texters förhållande till utombibliska judiska skrifter, om Paulusbrevens kontext, och om dödahavsrullarna som bakgrund till Lukasevangeliet.

Historisk-praktisk teologi

I historisk-praktisk teologi beforskas kyrkliga praktiker, förändringsprocesser och identitetskonstruktion. T.ex. studeras relationen mellan kyrka och stat i Sverige ur både ett historiskt och ecklesiologiskt perspektiv. "Ämbetssyn och demokrati" är ett annat aktuellt fokus.

Kyrkohistoria

Inom kyrkohistoria bedrivs forskning om bl.a. norrländsk kyrkohistoria, där Svenska kyrkans förhållande till samerna är ett framträdande tema. Hur kyrkohistorien används av individer och grupper är ett annat forskningsområde.

Religionspedagogik

Inriktningen religionspedagogik studerar kyrkans betydelse för utbildningsväsen och arkivkultur i ett svenskt och jämförande internationellt perspektiv. Forskningsprojekt som handlar om metodutveckling inom religionspedagogik, särskilt i förhållande till den pågående digitaliseringen av arkivmaterial, bedrivs också. Ett aktuellt internationellt forskningsprojekt handlar om socialisering genom media.

Systematisk teologi

Inom systematisk teologi (som inkluderar religionsfilosofi och etik) bedrivs forskning som problematiserar möjligheten till kunskap om Gud med utgångspunkt i de traditionella begreppen naturlig teologi och uppenbarelse. I ett aktuellt forskningsprojekt bearbetas också det s.k. teodicéproblemets gestaltning mot bakgrund av vår kunskap om evolutionen. Ytterligare ett fokus är frågan om kyrkans enhet och ekumenisk dialog. Etisk forskning bedrivs bl.a. om modernitetens inflytande på luthersk etik, samt om förhållandet mellan teori och praxis inom etiken.

Samverkan

Inom teologiämnet betraktas samverkan och utåtriktad verksamhet som en viktig del av arbetet. Medarbetarna kommunicerar sin forskning till allmänheten och till olika organisationer i samhället via många olika kanaler och i samarbete med olika aktörer. Föreläsningar, symposier och seminarier anordnas flitigt och forskningsresultat presenteras i olika medier för skrift, tal och bild.

Nyheter

Ny bok om bönhusen i övre Norrland

Ny bok om bönhus, missionshus och kapell som återfanns i nästan varje by. I dag står många av lokalerna tomma.

Nytt ljus på den tidiga kristendomens förståelse av naturen

Avhandling visar på Jesus som konkurrent till natur- och fruktbarhetsgudar i det mångkulturella romarriket.

Digital karta över bönhus visar norrländskt bibelbälte

Kartan över Luleå stifts kyrkor och bönhus visar kyrkors och samfunds lokaler i tid och rum.

Forskning och publikationer

Forskningsprojekt

Se aktuella forskningsprojekt i religionsvetenskap och teologi.

Publikationer

Se aktuella publikationer i religionsvetenskap och teologi.

Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi

Här presenteras religionsvetenskaplig och teologisk forskning och studentarbeten på magister- och masternivå.

Kontaktperson för forskning inom teologi

Tomas Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 64
Senast uppdaterad: 2018-10-24