"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: Ekonomi

Ekonomi, såväl på privat som nationell som internationell nivå, är ett högaktuellt ämne. Vid Umeå universitet bedrivs forskning på ekonomi ur flera olika perspektiv. Här nedan finns ett urval av forskare som är experter inom olika områden kopplade till ekonomi. (Listan fylls på).

Johan Jansson – Hållbar konsumtion och hur konsumenters beteenden påverkar 

Studerar frågor kring hållbar konsumtion och hur kunders/konsumenters attityder, värderingar och normer driver och hindrar omställningen till ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle. Han undersöker också problem och möjligheter kring cirkulär ekonomi och hållbar mobilitet/resande. 
Kontakt och mer information

Johan Lundberg – Regional tillväxt, lokala arbetsmarknader, kompetensförsörjning

Forskar kring frågor om regional tillväxt, migration, lokala arbetsmarknader, kompetensförsörjning samt offentlig upphandling. 
Han ingår bland annat i forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering”.
Kontakt och mer information

Elin Nilsson – Konsumentbeteende och marknadsföring

Elin Nilsson studerar frågor kring konsumentbeteende och marknadsföring. Hon har en stark förankring i forskning kring detaljhandel, butiksval, framtidens fysiska butiker, digital interaktion och konsumentbeteende. 
Kontakt och mer information

Tomas Sjögren – Offentlig ekonomi, makroekonomi, finansiell ekonomi

Bedriver i första hand forskning inom området offentlig ekonomi med fokus på olika typer av beskattningsfrågor men har även bedrivit forskning inom bland annat makroekonomi och finansiell ekonomi. Tomas besvarar gärna frågor som handlar om finansiell ekonomi/finansiella marknader samt makroekonomiska frågor som rör exempelvis inflation, arbetslöshet etc
Kontakt och mer information

Magnus Wikström– Kommunal ekonomi, beskattning, utbildningsekonomi

Forskar inom offentlig ekonomi, med huvudsakliga forskningområden inom kommunal ekonomi, relationer mellan stat och kommun, och beskattning. Han bedriver också forskning inom utbildningsekonomi (högre utbildning, betyg, antagning osv.) och relationer mellan utbildning och arbetsmarknad.
Kontakt och mer information

Hanna Lindström – Offentlig upphandling, livsmedelsmarknaden 

Studerar frågor kring offentlig upphandling och hur offentlig upphandling används som ett miljöpolitiskt styrmedel. Hon studerar även livsmedelsmarknaden och frågor som rör efterfrågan på och utbud av ekologiska livsmedel. Hanna ingår även i ett projekt som studerar hur efterfrågan på arbetskraft inom tillverkningsindustrin påverkas av miljöregleringar. 
Kontakt och mer information

Johan Gustafsson – Pensionssystem, beskattningsfrågor, effekter av ekonomiska styrmedel

Forskar inom offentlig ekonomi och makroekonomi och studerar frågor kring utformande av pensionssystem samt beskattningsfrågor. Johan studerar även de potentiella effekterna av ekonomiska styrmedel under exempelvis elprischocker. 
Exempel på forskningsfrågor som Johan arbetar med är:

  • Hur utformandet av pensionssystemet kan påverka incitamenten för arbete
  • Hur utformandet av pensionssystemet kan påverka ekonomisk ojämlikhet
  • Hur strukturella förändringar på arbetsmarknaden, till följd av automatisering och AI, kan påverka socialförsäkringssystemet och ekonomisk ojämlikhet
  • De makroekonomiska effekterna av potentiella styrmedel under elprischocker.

Kontakt och mer information

Oscar Stålnacke – Vad påverkar hushåll och företags finansiella beslut

Studerar huvudsakligen vilka faktorer som påverkar de finansiella beslut som hushåll och företag tar, och hur man kan förbättra dessa. Han undersöker även hur företag kan arbeta med att ta ansvar för sin sociala och miljömässiga påverkan och hur de kan styra och mäta dessa effekter. 
Han kan exempelvis kommentera sådant som har att göra med hur hushåll och företag kan påverkas av den finansiella situation som nu råder.
Kontakt och mer information

Göran Bostedt – Skogsekonomi, biologisk mångfald

Studerar frågor om bevarande av biologisk mångfald, skogsekonomi och skogspolitik, samt betalningar för ekosystemtjänster (allt vi får gratis från naturen) från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Han har gjort omfattande forskning om hur ekonomiska incitament kan användas för att skydda naturen och främja hållbar användning av naturresurser.  
Han bedriver forskning söder om Sahara där han tittar på frågor om boskapsskötande människors försörjning och ekonomiska beslutsfattande, såväl som äganderättsfrågor och kapacitet för klimatanpassning i semi-arida regioner (halvöken- eller stäppklimat).  
Kontakt och mer information

Mattias Vesterberg – Efterfrågan på el och elpriser 

Studerar frågor kring efterfrågan på el: både hur hushåll och företag påverkas av höga elpriser, men också hur konsumenter av el i framtiden kan bidra till omställningen av elmarknaden och samhället i stort. 
Exempel på forskningsfrågor som Mattias forskar om är:

  • i vilken utsträckning hushåll kan och vill flytta sin förbrukning mellan timmar,
  • hur hushåll ändrar sin elförbrukning när priser stiger,
  • vilken effekt miljö- och klimatregleringar har på industrins efterfrågan på arbetskraft,
  • hur olika typer av elprisstöd påverkar konsumtion, investeringar och energipriser. 

Kontakt och mer information

Sirahei Manzhynski – Samarbeten mellan aktörer för hållbarhet och problem/möjligheter för cirkulär ekonomi

Studerar frågor kring "samarbete för hållbarhet" där aktörer från samma eller olika bransch arbetar tillsammans med avsikt att uppnå ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar. Han undersöker också problem och möjligheter kring cirkulär ekonomi, hållbart boende, och hållbar mobilitet (mobilitetshubbar). 
Kontakt och mer information

 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-05